6 Какви са последствията при смърт?

Ако юридическото разделяне на собствеността се прилага по време на брака, то също така продължава и след смъртта на единия съпруг. Преживелият съпруг има право на законов дял в собствеността и на законово определено наследство предварително, последното от които обхваща ефектите на домакинството и правото да продължи да живее в семейното жилище (§ 758 ABGB).
Ако съпрузите са се съгласили на съпружеската имуществена общност inter vivos, съществуващите дългове първо се приспадат от съпружеска имуществена общност и след това тя се разпределят според договорения процент или, в случай на съмнение, на половина. Преживелият съпруг получава едната половина, а другата половина отива в собствеността на починалия съпруг.
Последиците от смъртта на съпруга за съпружеската имуществена общност в случай на смърт са представени в 3.1.