2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

По отношение на съпрузите, които нямат сключен брачен договор, към датата на гражданския си брак, се прилага законовия режим, който е такъв на общност само на имуществото, придобито след сключването на брака. Режимът разделя имуществото на съпрузите на три: двете отделни имуществени маси на съпрузите с цялото имущество, което са притежавали преди брака и цялото имущество, придобито чрез наследство или дарение по време на брака, или имуществото, което замества тези имущества (чл. 1399 - 1404 [Граждански кодекс]). Определени имущества или права са отделни, независимо от момента на придобиването: това включва напр. принадлежности към недвижимо имущество, собственост на всеки от съпрузите, дрехи и предмет за лична употреба, право на пенсия и др. (за пълен списък виж Член 1400 и 1401 ГК). Общото имущество се състои от всички приходи, били те от професионална дейност или приходи от собственото имущество на всеки от съпрузите, както и имущество, придобито възмездно по време на брака (Чл. 1405 ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Имущество, за което не може да бъде доказано, че е собственост на единия от съпрузите, се считат за обща собственост (чл. 1405 от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите могат да включат списък с имущества в брачния договор. Този списък се прилага между съпрузите до доказване на противното, но не може да се ползва срещу трети лица. В някои случаи промяната в съпружеския брачен режим изисква предходен опис.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Всеки от съпрузите може да се разпорежда със своето собствено имущество (чл. 1425 от ГК), с изключение на семейното жилище, което  не може да бъде продавано или обременявано с ипотека само от един от съпрузите, без съгласието на другия (чл. 215, ал. 1 от ГК). Общата собственост трябва да се управлява в интерес на семейството. Като общо правило се прилага, че всеки от съпрузите може да управлява общата собственост. Например, ежедневни действия (напр. действия, свързани с чистенето и отглеждането на децата) може да се предприемат отделно от страните. В определени случаи е възможно изключителното разпореждане само от един от съпрузите (напр. когато един от съпрузите упражнява независима професия - чл. 1417, ал. 1 от ГК). По други въпроси от по-голямо значение като сключване на ипотечен заем или продажба на недвижимо имущество и двамата съпрузи трябва да действат заедно (чл. 1417, ал. 2, чл. 1418 и 1419 от ГК). Ако липсва съгласие на единия съпруг, правното действие може да бъде обявено за недействително (чл. 1422 и 1423 от ГК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Ако единият от съпрузите може да управлява общото имущество сам, другият е длъжен да уважава това действие. (чл. 1416 от ГК). Ако съпрузите трябва да действат заедно, е необходимо съгласието на другия съпруг (чл. 1417, ал. 2 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Дълговете от преди брака и дълговете, произтичащи от наследства и дарения, получени по време на брака, са отделни (чл. 1406 от ГК). В допълнение, наред с другото, дълговете, направени от един от съпрузите в изключителен интерес на неговата/нейната лична собственост, са също така отделни (за пълния списък вж. чл. 1407 от ГК). Общи са напр. дълговете, направени от един от съпрузите за целите на домакинството и отглеждането на децата (за пълния списък вж. чл. 1408 от ГК).

Като общо правило, всеки съпруг отговаря за своите собствени дългове със собственото си имущество (Чл. 1409 ГК). Има определени изключения от това правило (Чл. 1410 до 1412 ГК). В случай че се отнася до дълг, поет от двамата съпрузи, може да се изплаща както от отделното имущество на всеки от съпрузите, така и от общото имущество (Чл. 1413 ГК). Общ дълг също така може да се изплаща от отделното имущество на всеки от съпрузите или от общото имущество, макар и с определени изключения (Чл. 1414 ГК).