3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите имат възможност да изберат съпружески имуществен режим с брачен договор. Като алтернативни форми на съпружеския имуществен режим, белгийското право предвижда разделност на имуществото и универсална общност на имуществото. Освен това, съпрузите имат възможност да регулират съпружеския имуществен режим по своя преценка, доколкото не уговарят нещо, което противоречи на обществения ред или морала или режима при неизпълнение (чл. 1387 от ГК).

Режимът на имуществена разделност (чл. 1466 - 1469 от ГПК) различава само два вида имущества: имущество, собственост на единия съпруг, и собственост на другия съпруг. Доходът на всеки от съпрузите остава отделен, което означава, че те могат свободно да се разпореждат с доходите си. Но това не означава, че съпрузите, които са избрали режим на имуществена разделност не могат да притежават нищо съвместно. Въпреки това, имуществото, с което те разполагат съвместно, не се „общи“, а по-скоро  „неразделено“. Това означава, че се прилагат правилата на общия правен режим по отношение на имуществетната общност (чл. 577-2 от ГПК). При този режим семейното жилище също има специфичен статут. Съпрузите могат да изберат разделност на имуществото, но също така могат да добавят определени клаузи, които да „коригират“ тази разделност чрез определена форма на солидарност. Осен това, съпрузите трябва изрично да заявят дали желаят съдебните органи да прилагат справедлива корекция в случай на развод като последица от непоколебимото разстройство на брачния живот.

При режима на универсалната имуществена общност (чл. 1453 от ГПК) практически съществува само едно общо имущество. Независимо от начина на придобиване на имуществото, то винаги принадлежи общо на двамата съпрузи .

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор е един формален договор. Брачните договори, сключени преди встъпването в брак, както и измененията (промяната на уговорения режим на имуществени отношения или промяната към друг режим) на договорения или законово режим на имуществени отношения, трябва да бъдат установени от автентичен документ (чл. 1392 от ГК).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор, сключен преди встъпването в брак, влиза в сила от момента на сключване на брака (чл. 1391 от ГК). Считано от деня на сключването на брака, съпрузите, които не са сключили брачен договор, са подчинени назаконовия режим, който включва режим общност единствено на имуществото, придобито след сключване на брака. Съпрузите могат, по взаимно съгласие, по време на брака да изменят (модифицират или променят) режима на имуществените си отношения посредством автентичен документ. Вижте 2.1 и 3.4.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат по взаимно съгласие по време на брака да изменят (модифицират или променят) режима на имуществените си отношения. Изменението не може да противоречиимперативни правни норми и не може да накърнява интересите на семейството или на трети лица. Ако един от съпрузите поиска това, актът, с който се изменя режима на имуществените отношения се предшества от опис на цялото движимо и недвижимо имущество, както и на дълговете на съпрузите. Опис на имуществото, извършен от нотариус, се изисква, ако изменението на режима на  имуществените отношения води до ликвидиране  на предишния режим, който се прилага (чл. 1394 от ГПК).