4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Режимите на съпружеска собственост и договорите за законно небрачно съжителство в Белгия са регистрирани в централния регистър на брачните договори, който е национална база данни, предвидена от закона. Този цифров регистър се управлява от Кралската федерация на белгийските нотариуси.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Всички брачни договори и актове за изменение (промяна на режима на съпружеска собственост или промяна на друг режим), сключени от 1 септември 2011 г., и договорите за законно небрачно съжителство, сключени след 1 септември 2015 г., изготвени от белгийски граждански нотариус, са регистрирани в централния регистър. Освен това, всички брачни договори, сключени между 1 септември 1981 г. и 1 септември 2011 г., също са били регистрирани по отношение на тези договори, при които и двете страни все още са били живи. И накрая, съдебните решения, които съдържат изменение на съществуващия режим на брачна собственост или споразумение за небрачно съжителство са регистрирани. Регистърът не съдържа самите актове, а само метаданни. Например, регистърът показва кога участващите лица са сключили брачен договор или акт за неговото изменение и какъв режим на на имуществените отношения е избран. Вписват се дсанн и за страните, както и заа лицето, което е съставило акта или което го съхранява, Актът и реалното му съдържание по този начин остават поверителни.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Гражданските нотариуси, дипломатите с нотариална функция, съдебните изпълнители и секретарите на съда могат да се консултират с регистъра. Други публични органи могат също да имат достъп, но само доколкото е необходима консултация за изпълнението на конкретна публична услуга. Страните по договора също имат достъп до данните, които са свързани със самите тях. Третите страни трябва да покажат легитимен интерес и да поискат достъп в Кралската федерация на белгийските нотариуси.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

С вписване в централен регистър на брачните договор договорът може да има действие и срещу трети лица.