5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Ррежимът на имуществените отношения се прекратява ,при което следва ликвидиране и разделяне на общото имущество. Това зависи от прилагащия се режим на имуществените отношения.

При прекратяване на режима, общото имущество, автоматично се преобразува в „постобщностна“ съсобственост, спрямокоято - преди ликвидирането и разделянито на имуществото - се прилагат нормите относно съсобствеността (чл. 577-2 от ГК). За ликвидирането и окончателното разделяне на имущество, трябва да се определи точния състав на трите вида имущество (срав. въпрос 2.1.) (чл. 1427 - 1449 от ГК).

При прекратяване на универсалната имуществена общност, имуществената общност също се прекратява автоматично във формата на прекратена съсобственост и по принцип се извършва разделяне в равни дялове.

В случай на прекратяване на режим на разделност на имущество, лицето просто трябва да продължи с ликвидация/ делбата на съсобственото имущество.

В тази рамка Съдебният кодекс съдържа правила за (съдебна) ликвидация/ делба (Чл. 1205 - 1224 от Съдебния кодекс).

В случай че съпрузите са добавили клаузи с корективни механизми в тяхната разделност на имуществения режим или ако са избрали възможност за справедлива корекция, тези мерки ще бъдат приложени.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Това зависи от характера на дълговете. Всеки съпруг носи отделна отговорност за своите собствени задължения, които остават след разделянето на имуществото. Двамата съпрузи са солидарно отговорни за общите дългове, които остават след разделянето на имуществото (чл. 1439 - 1441 от ГК).

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Да, съществуват определени компенсационни механизми и съпрузите могат да уреждат модалитетите в техния брачен договор (Чл. 1431 – 1438 ГК).