6 Какви са последствията при смърт?

По отношение на имуществото в закона е уредено правилото, че ако няма други клаузи, съдържащи се в брачния договор или акта за изменението му, общоото имущество се разпределя поравно между съпрузите. Преживелият съпруг във всеки случай получава половината от общото имущество, което става изцяла негова  собственост.

От гледна точка на наследственото право, другата половина от общото имущество (и от това, което е изключителна съсобственост между съпрузите) също преминава в абсолютна собственост на преживелия съпруг, ако няма деца. Ако има деца, другата половина преминава в гола собственост на децата. Въпреки това, преживелият съпруг получава правото на собственост. Възможно е да се включат конкретни клаузи в брачния договор, които да обезпечат, че преживелият съпруг е облагодетелстван след смъртта (Чл. 1457 - 1460 ГК).

Преживелият съпруг също така получава специална защита по отношение на наследството право. Така минимален дял (запазена част) от наследството задължително преминава към преживелия съпруг. Въпреки това, преживелият съпруг винаги получава най-малкото правото на ползване на половината от наследствената маса. Тази половина включва най-малко право на ползване на недвижимия имот, който е служител за общо място на живеене и върху предмети на домакинството, които се намират в него, дори и ако стойността е по-висока от стойността на половината от правото на ползване на наследството (Чл. 745bis и 915bis ГК).