8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

При регистрираните съжителства (в белгийското право: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), всеки от партньорите запазва имуществото, върху което той/тя може да докаже правото си на собственост. Създава се неделима собственост, която се състои от имущество, върху което нито един от двамата партньори не може да докаже правотоси на собственост (чл. 1478 от ГК). В случай на нерегистрирани съжителства (в белгийското право: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), съществуват само два отделни вида собственост на на всеки от партньорите.

За всеки дълг, поет от един от партньорите в регистрираното съжителство за целите на същото, другият също така е солидарно отговорен (чл. 1477 от ГК). Не такъв е случаят при нерегистрираното съжителство.

След смъртта на един от партньорите, преживелият партньор от регистрирано съжителство получава плодоползване на недвижимия имот, който служи на семейството като общо местопребиваване, включително и имуществото на домакинството (чл. 745octies от ГК). Не такъв е случаят при нерегистрираното съжителство.

Регистрираните партньори и дефакто съжителстващи лица могат да регулират партньорствата си с договор. В съответствие с Член 1478, последно изречение от ГК, тези споразумения трябва да са установени с нотариален акт.