2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законов режим на имуществена общност:

По подразбиране при договор между съпрузите, при който те избират друг режим, се прилага законовият режим на имуществена общност (Чл. 18, ал. 2 от СК). Член 21 и следните членове от Семейния кодекс регулират законовия режим за имуществена общност. Вещи, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос на съпрузите, принадлежат общо на двамата съпрузи (те са част от имуществената общност), независимо от това на чие име са придобити. Имуществената общност не включва имущество преди брака или имущество, придобито като наследство или дарение по време на брака.

Движимо имущество, придобито от един от съпрузите по време на брака, което служи за негова/нейна лична употреба, по професия или за търговия, е негово/нейно лично имущество. Движимо имущество, придобито по време на брака от съпруг/а, който/която е единственият търговец, също е част от неговото/нейното лично имущество. Вещи, придобити по време на брака изцяло посредством лична собственост, също са лични (Чл. 22 и 23 от СК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Не.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите не трябва да съставят опис на вещите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Двамата съпрузи имат право на управляват имуществената общност. Действия, свързани с управлението на имуществената общност, могат да бъдат изпълнявани от всеки от съпрузите (Чл. 24, ал. 1 от СК).

По време на брака никой от съпрузите не може да предоставя дял от имуществената общност, която той/тя би получил/а при прекратяване на имуществената общност. Разпореждане с вещи, принадлежащи към имуществената общност, трябва да се осъществява общо от двамата съпрузи (Чл. 24, ал. 3 от СК).

Разпореждането с общо недвижимо имущество, направено от един от съпрузите самостоятелно, може да бъде оспорено. Другият съпруг може да внесе иск в рамките на шест месеца от датата, на която той/тя е разбрал/а за това разпореждане, но не по-късно от три години от неговото изпълнение (Чл. 24, ал. 4 от СК).

В случай на разпореждане с общо движимо имущество по усмотрение на единия съпруг без съгласието на другия, договорът е обвързващ за другия съпруг, ако третата страна не е знаела или логично не е могла да знае, че няма съгласие от другия съпруг. В случай на безвъзмездно разпореждане с общо движимо имущество или в случай на разпореждане, което изисква документ с легализация на подписите от нотариус, се прилага правилото за разпореждане с недвижимо имущество без съгласието на другия съпруг (вж. по-горе) (Чл. 24, ал. 5 от СК).

Дори когато съпругът е единственият собственик на семейно жилище, той/тя не може да се разпорежда с него без съгласието на другия съпруг, ако съпрузите не притежават друго жилище. Ако няма съгласие, разпореждането ще се извършва с разрешението на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на непълнолетните деца и семейството (Чл. 26 от СК).

Всеки от съпрузите може да сключи договор за разпореждане със своето собствено имущество с трети лица или с другия съпруг (Чл. 25 от СК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Както вече бе споменато, в случай на разполагане с общо движимо имущество по усмотрение на единия съпруг без съгласието на другия, договорът е обвързващ за другия съпруг, ако третата страна не е знаела или логично не е можела да знае, че няма съгласие от другия съпруг. Задължения, настъпили за един от съпрузите с цел удовлетворяване на нуждите на семейството, са общи задължения, за които и двамата съпрузи имат отговорност (Чл. 32 от СК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Необходимите разходи за задоволяване на нуждите на семейството, се поемат от двамата съпрузи. Те отговарят солидарно за задължения, възникнали поради задоволяване на нуждите на семейството (Чл. 32 от СК). Съпрузите отговарят за своите лични задължения със своето лично имущество и със своя дял в имуществената общност.