4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Режимът на имуществените отношения трябва да бъде регистриран.

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Съществува централен електронен регистър към Агенцията по вписванията (Чл. 19 от СК).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Брачните договори и приложимият режим на имуществените отношения трябва да бъдат регистрирани.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Регистърът е публичен. За справки и удостоверения от регистъра, се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет (Чл. 19, ал. 4 от СК).

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

По отношение на трети лица, ще се прилага законовият режим на имуществена общност, ако не е бил регистриран друг режим (Чл. 20 от СК).