5 Какви са последствията от развод/раздяла?

Прекратяването на брака има за резултат анулирането на брачния режим за имуществени отношения (Чл. 27 от СК) и разделянето на имуществената общност.

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Дяловете на съпрузите в имуществената общност са равни (Чл. 28 от СК).

Въпреки това, съдът може да определи по-голям дял от имуществена общност на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Извън своя дял, този съпруг получава движимите вещи, предназначени за отглеждането и образованието на децата (Чл. 29, ал. 1 и 2 от СК). В случай на развод, може да бъде определен по-голям дял от съда, ако приносът на един от съпрузите в придобиването на имущество значително надхвърля приноса на другия съпруг. (Чл. 29, ал. 3 от СК).

При развод всеки съпруг има право на част от стойността на вещите за упражняване на професия или търговия и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако те са на значителна стойност и ако той е допринесъл за придобиването им или с труда си, със средствата си, с грижите за децата или работата си в домакинството. Искът може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата (Чл. 30 от СК).

Член 31 от СК постановява, че исковете по член 29, ал. 3 и член 30 могат да се предявяват в срок от една година от прекратяването на брака; искът по член 29, ал. 1 и 2 може да бъде предявен в срок от една година от влизането в сила на съдебното решение за упражняване на родителските права.

Режим на имуществена разделност:

Вещите, придобити от съпрузите по време на брака, са тяхно лично имущество (Чл. 33, ал. 1 от СК).

При прекратяване на брака, всеки съпруг може да подаде иск за част от стойността на придобитото от другия съпруг имущество по време на брака, доколкото е първият е допринесъл за него със своя труд, средства, грижи за децата, с работа в домакинството или по друг начин (Чл. 33, ал. 2 от СК).

Договорни уговорки:

Чрез брачния договор съпрузите могат да се споразумеят за разделянето на своето имущество в случай на развод (Чл. 38 от СК).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Член 38 от СК постановява, че съпрузите могат да уредят в брачния договор своята отговорност за разходите и задълженията, възникнали по време на брака. В случай че съпрузите не са сключили брачен договор, който да урежда тяхната отговорност, ще се прилага предписанието в член 36, ал. 2: съпрузите носят солидарна отговорност за задълженията, възникнали за текущи нужди на семейството. При прекратяване на брака с развод, съпрузите остават солидарно отговорни за съществуващи задължения, възникнали по време на техния брак като обичайни солидарни длъжници, тъй като те вече не са солидарно отговорни като съпрузи.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Семейният кодекс урежда случаи, при които даден съпруг има право да получи по-голям дял от имуществената общност (вж. точка 5.1.).