6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт на един от съпрузите, брачният режим за имуществени отношения се прекратява и ако е била приложима имуществена общност, имуществената общност ще бъде разделена съгласно принципите, описани в точка 5.1. Преживелият съпруг получава своя дял, докато другата част от имуществената общност отива към наследството на починалия, което се разделя съгласно предписанията на Закона за наследството. Съгласно този закон преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете. Ако децата на починалия вече са починали или недостойни, техните низходящи наследници имат право на наследство (Чл. 10 от Закона за наследството).

Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака, а в противен случай получава две трети от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри на починалия или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай (преди навършването на 10 години от сключването на брака) и половината във втория. Ако няма други наследници по предходната алинея, съпругът получава цялото наследство (чл. 9 от Закона за наследството).