2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Съгласно хърватското право, съпрузите имат лично имущество и общо имущество (Член 35 от Закона за семейството). Общото имущество включва цялото имущество, което съпрузите са придобили от своята работа през време на брака или имуществото, натрупано от това имущество (Член 36 от Закона за семейството).

Имуществото, което съпругът притежава в момента на сключване на брака, остава негово лично имущество. Личното имущество включва и имуществото, което съпругът е придобил през време на брака по наследство или по дарение.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

По силата на закона, съпрузите са съсобственици при равни дялове в общото имущество, освен ако са сключили договор, който да урежда имуществените им отношения по друг начин.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Хърватското право не изисква съставянето на опис на активите.

2.4. Както е посочено в точка 2.1, съпрузите могат да имат лично имущество и общо имущество.

Управлението на личното имущество на съпрузите се урежда от режима на управление на лично имущество.

По отношение на общото имущество се прави разграничение между обикновено и извънредно управление.

За обикновено управление (обичайна поддръжка, експлоатация и използване на актива по обичайното му предназначение) е достатъчна декларация от единия съпруг, а съгласието на другия се презюмира.

За извънредно управление (промяна на предназначението на актива, съществени ремонти, продажба, учредяване на ипотека и пр.) на недвижими имоти и движимо имущество, собствеността върху което подлежи на регистрация, е необходимо съпрузите да заявят волята си съвместно или единият от тях да представи дадено от другия писмено съгласие с нотариална заверка на подписа.

Непредставянето на писмено съгласие от страна на единия съпруг не засяга правата и задълженията на добросъвестно действащото трето лице (член 37 от Закона за семейството).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Задълженията и пасивите, поети преди сключването на брака, както и тези, поети по време на брака в самостоятелно качество и несвързани със задоволяване на текущите нужди на брачния съюз, нямат правнообвързващо действие спрямо другия съпруг (член 43 от Закона за семейството).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

И двамата съпрузи са отговорни за дълговете, поети от единия от тях с цел задоволяване на нуждите на брачния съюз, както и тези, поети съвместно във връзка с общото имущество (член 43 от Закона за семейството).