3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да сключат договор за уреждане на семейното имущество, с който да уредят имуществените си отношения във връзка с тяхното настоящо и бъдещо имущество (член 40 от Закона за семейството).

Съпрузите могат да определят своите имуществени отношения автономно и в свой най-добър интерес, като предвидят кои от техните активи ще формират част от общото имущество и кои ще бъдат лично имущество на съпрузите (член 36 от Закона за семейството). За някои въпроси, например относно управлението или подялбата на имущество, трябва да бъдат взети предвид разпоредбите на Закона за собствеността и другите вещни права.

Законът за семейството не регламентира договорите за уреждане на семейното имущество, като по този начин позволява съществуването на всякакви договори, които не противоречат на императивните законови разпоредби. Съществуват ограничения относно прилагането на чуждестранно право, тъй като не е позволено да се предвижда приложение на чуждестранно право спрямо имуществените отношения в един договор за уреждане на семейното имущество (член 42 от Закона за семейството), ако и двамата съпрузи са хърватски граждани. Ако единият съпруг е гражданин на друга държава обаче, се прилага Законът за международното частно право (виж 1.2.).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Договорът за уреждане на семейното имущество трябва да бъде сключен в писмена форма и подписите на съпрузите трябва да бъдат заверени от нотариус (член 40, алинея 3 от Закона за семейството).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Договорът за уреждане на семейното имущество може да бъде сключен преди или по време на брака.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат да изменят действащия договор за уреждане на семейното имущество или да сключат нов такъв във всеки един момент, ако са изпълнени всички посочени по-горе предварителни условия.