5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Всеки от двамата съпрузи има право да внесе иск в съда за разделяне на имущество след прекратяването на брака (в случай на развод) и по време на брака. Освен това, съпрузите могат да се споразумеят относно подялбата на общото имущество. В случай на несъгласие относно подялбата съдът се произнася съгласно правилата на гражданскопроцесуалните нормативни актове. Освен ако съпрузите са се уговорили друго, тяхното общо имущество се поделя по равно. Делбата на недвижимо имущество, представляващо част от общо имущество, може да бъде извършена на равни части (ако има няколко недвижими имота), геометрично чрез делба на парцел, чрез гражданско прекратяване (продажба на имуществото и подялба на постъпленията), чрез плащане или чрез предоставяне на право на ползване. Движимите активи, формиращи част от общо имущество, могат да бъдат разделени в равни части (ако има няколко актива), чрез гражданско прекратяване, плащане или физически.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Отговорността на съпрузите за съществуващи дългове след развода се подчинява на същите правила, като описаните в точка 2.6.