6 Какви са последствията при смърт?

Ако липсва договор за уреждане на семейното имущество, който да предвижда друго, преживелият съпруг може да поиска отделяне на общо имущество в хода на процедурата по наследяване, провеждана пред нотариус, в който случай това имущество не представлява част от наследството.

При отделяне на общо имущество, преживелият съпруг или съпруга наследява останалата част от имуществото на починалия (в случаи, различни от наследяване по завещание) според първия или втория ред на наследяване. В първия ред на наследяване преживелият съпруг или съпруга наследява същия дял като детето на починалия (член 9 от Закона за наследството). Ако починалият не е имал деца, неговият/неговата съпруг/а и родители наследяват имуществото в равни дялове (едната половина е за съпруга, а другата – за родителите). Ако починалият няма и живи родители, преживелият съпруг/а наследява цялото имущество (член 11 от Закона за наследството).