5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Ако бракът е анулиран или прекратен, или ако страните са разделени, тогава всяка от страните може да претендира от другия съпруг нейния принос за увеличаване на имуществото. По-специално параграф 14 от Закон 232/91 предвижда, че ако имуществото на единия от съпрузите е нараснало по време на брака и другият съпруг е допринесъл за това увеличение, тогава другият съпруг може да претендира чрез заявление в съда за част от съпружеското имущество, което е нараснало поради неговия принос. Презюмира се, че подобен принос се равнява на една трета от нарастването, освен ако не се докаже, че е по-малък или по-голям (вж. 2.2.) Приема се, че приносът не е само от парично естество; грижите на даден съпруг за малолетните деца в семейството и за домакинството на съпрузите, оказването на морална подкрепа на работещия съпруг/а може да се счита като принос за увеличаването на имуществото на другия съпруг.

 Ако съпрузите са придобили имуществото от дарения, по наследство, завещания или по друг безвъзмезден начин, то не се взема под внимание, когато се изчислява дали е имало увеличение на имуществото на съпрузите.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Вж. отговора на 2.6.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Не, но вж. отговора на 5.1.