4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Чешката република има два регистъра на брачните договори:

  • Списък с актове за режим на съпружеска общност – публичен електронен регистър.
  • Регистър с актове за режим на съпружеска общност – непубличен електронен регистър.

И двата регистъра се поддържат, оперират и администрират от Нотариалната камара на Чешката република.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Списък с актове за режим на съпружеска общност

Списъкът с актовете има за цел да вписва брачните договори (или споразумения, изменящи и допълващи тези договори) и съдебни решения относно режима на съпружеска общност. Списъкът включва индекс и набор от актове.

В регистъра се вписват следните данни:

  • име, фамилия, дата на раждане и местожителство на (бъдещите) съпрузи,
  • датата на сключване и влизане в сила на брачния договор, конкретизиране на договорения режим по Гражданския кодекс и името, фамилията и адреса на нотариуса, изготвил договора относно режима на съпружеската имуществена общност, или
  • дата на издаване и влизане в сила на съдебното решение относно режима на съпружеска имуществена общност, неговият номер, посочване на съда, който е постановил решението, и индикация за това дали съдът е анулирал или подновил общата собственост на съпрузите, дали е намалил сегашния й обхват или дали е променил режима на съпружеската имуществена общност,
  • друга информация, ако е необходимо.

Наборът от актове съдържа копия от брачния договор или от решението на съда.

Брачният договор се регистрира в Списъка само ако това е предвидено в брачния договор или по искане на двамата съпрузи. От друга страна, вписването на съдебни решения относно режима на съпружеска имуществена общност е задължително, независимо от волята на съпрузите.

Списъкът е публичен и Нотариалната камара на Чешката република публикува информацията, вписана в Списъка, по начин, който дава възможност за дистанционен достъп. Всеки нотариус издава по искане на всяко лице копие от брачния договор или от решението на съда от Набора от актове, или евентуално издава потвърждение, че такъв документ не е вписан в Списъка (чл. чл. 35j – 35l от Закон № 358/1992, Сборник закони, за нотариусите и тяхната дейност („Нотариални производства“).

Регистър с актове за режима на съпружеска имуществена общност

В Регистъра на актовете се вписват и брачни договори (или споразумения, изменящи и допълващи такива договори) и съдебни решения относно режима на съпружеска имуществена общност.

В регистъра се вписват следните данни:

  • име, фамилия, дата на раждане и адрес на (бъдещите) съпрузи,
  • име, презиме и седалище на нотариуса, при който е депозиран брачният договор (или аналогична информация за решението на съда),
  • номерът на досието и датата на договора (или аналогична информация за решението на съда),
  • дата на регистрация.

До информацията в Регистъра могат да имат достъп само нотариуса, изготвил брачния договор, и Нотариалната камара на Чешката република. Регистърът служи като източник на информация относно приложимия режим на съпружеска имуществена общност само в рамките на спор за наследство след смъртта на единия от съпрузите. При поискване от нотариуса, упълномощен от съда, да действа по наследствени въпроси като представител на съда, Нотариалната камара предоставя на нотариуса информация за това дали един брачен договор (или повече договори (споразумения)), сключени от починалия, е бил регистриран и при кой нотариус е депозиран или дали е било регистрирано съдебно решение относно режима на съпружеска имуществена общност. Всички горепосочени данни се съобщават на нотариуса (чл. 35d от Нотариални производства).

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Списък с актове относно режим на съпружеска имуществена общност

Ако брачният договор или съдебното решение за режима на съпружеска имуществена общност са вписани в Списъка, двойката може да се позовава на тях спрямо трети страни, дори и те да не са били запознати с тяхното съдържание (чл. 35, ал. 1 от Нотариални производства).

Регистър с актове относно режим на съпружеска имуществена общност

Вписването в Регистъра не е задължително по закон. Регистърът служи единствено за информационни цели.