5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Съгласно чешкото законодателство режимът на съпружеска общност се прекратява с развод, поради смърт на единия от съпрузите или в няколко други случая, посочени в закона. Когато режимът бъде прекратен, правата и задълженията, които досега са били общи за двамата съпрузи, ще бъдат разделени.

Съпрузите (бившите съпрузи) могат да се споразумеят за начина на разделяне (което обаче не може да засяга правата на трети лица) или евентуално да поискат от съда да се произнесе по разделянето (чл. чл. 740 и 765 от Гражданския кодекс). Разделянето от съда (както и, ако е необходимо, разделянето и по споразумение между съпрузите) се основава на принципа дяловете на двамата съпрузи в активите да бъдат поделени по равно. Независимо от това, вземат се предвид следните аспекти: по-специално потребностите на децата, които са на издръжка, освен това, как всеки от съпрузите се е грижил за семейството и как той/тя е допринесъл за придобиване и поддържане на общата собственост. Същевременно, всеки от съпрузите трябва да компенсира това, което е изразходвано от общата собственост спрямо неговата/нейната изключителна лична собственост и може да поиска възстановяване на това, което той/тя е разходвал от неговата/нейната изключителна лична собственост за общата собственост (чл. 742 от Гражданския кодекс).

Ако общото имущество не е нито разделено в срок от три години от прекратяването на общата съпружеска собственост (дори и по съгласие на съпрузите), нито е подадена молба за разделяне в рамките на този срок, разделянето се извършва в съответствие с предвиденото в закона по следния начин: 

  • движимите материални активи са собственост на съпруга, който ги използва като собственик единствено за собствените му/й нужди, нуждите на неговото/нейното семейство или домакинство, 
  • другите движими и недвижими активи са съсобственост на двамата съпрузи, като техните дялове са равни (чл. 741 от Гражданския кодекс).

Същите правила се прилагат, ако общото съпружеско имущество е било ограничено от брачния договор или е прекратено.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Двамата съпрузи остават солидарно отговорни спрямо трети лица за задължения, които са свързани с тяхната обща собственост и са настъпили по време на брака, тъй като разделянето на имуществото не може да засяга правата на трети лица. В противен случай третите лица могат да поискат от съда обявяване на недействителност на разделянето спрямо тях. Следователно, разделянето на задълженията произвежда действие само между съпрузите (чл. 737 от Гражданския кодекс).

За задължения, свързани с изключителното лично имущество на съпрузите, съпрузите носят лична отговорност.

5.3.1. В случай на придобита съпружеска имуществена общност:

В Чешката република не съществува режим за имуществена общност с добавена стойност (community of surplus).

5.3.2. В други случаи (различни от придобита съпружеска общност)?

Всеки от съпрузите има право да поиска възстановяване на изразходените суми от общото имущество за неговата/нейната изключителна лична собственост и има право да претендира възстановяване на суми, които той/тя са изразходвали за общото имущество от неговите/нейните собствени средства (чл. 742 от Гражданския кодекс). Няма специфични правила, предвидени по закон относно това дали претенцията следва да бъде удовлетворена в пари или в натура.