6 Какви са последствията при смърт?

В производства по наследяване, правата на собственост и задълженията на бившите съпрузи се оценяват съобразно имуществения режим, който е действал между тях (т.е. дали законов режим, договорен режим или режим, установен със съдебно решение), а също и в съответствие с инструкциите (последната воля), които са дадени от починалия съпруг относно неговото/нейното имущество в случай на неговата/нейната смърт. Ако е необходимо, се прилагат принципите за разделност на собствеността от съда, изброени в точка 5.1. Преживелият съпруг и наследниците обаче могат да се споразумеят за друго (чл. 764, ал. 1 от Гражданския кодекс).

Частта на починалия от прекратеното и разделено общо имущество (обикновено половината от прекратената обща собственост) съставлява част от неговото/нейното имущество (заедно с неговата/нейната изключителна лична собственост), която подлежи на наследяване. Преживелият съпруг и децата на починалия са наследници от първи ред, като всеки един от тях е с равни части (чл. 1635, ал. 1 от Гражданския кодекс).