8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Чешкото законодателство не предвижда какъвто и да е специален режим за имуществени отношения за партньори в регистрирано съжителство. Независимо от това, партньорите в регистрирано съжителство са свободни да регулират своите имуществени отношения чрез договор. Същото се прилага и за нерегистрирани съжителства.

Независимо от това, при наследяване преживелият партньор в регистрирано съжителство, както и децата на починалия, са наследници от първи ред, като всеки от тях е с равни части (чл. 1635, ал. 1 и чл. 3020 от Гражданския кодекс).