2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият брачен режим за имуществени отношения в Дания е имуществената общност. Всичко, което съпрузите притежават към момента на сключване на брака или придобиват на по-късен етап, става част от тяхното съвместно имущество. Въпреки това съпрузите могат да се споразумеят да не прилагат законовите правила по отношение на своето имущество и да сключат пълно или частично споразумение за имуществена разделност (вж. точка 3.1.). Лице, правещо подарък, или наследодател могат също да решат подаръкът или наследството да не бъдат част от съвместното имущество. По подразбиране при дадено споразумение, което посочва друго, съвместното имущество не обхваща непрехвърляеми права и права от личен тип, като например определени форми на авторски права и добра воля, свързана с бизнес дейности. Освен това при имуществена разделност в случай на развод или законна раздяла, всеки от съпрузите запазва своите права за честна пенсия. Ако бракът е продължил за кратък период от време, съпрузите запазват всички свои пенсионни права. (Закон относно правните последици от брака, §§ 15, 16, 16, буква a и глава 4)

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Вж. въпрос 2.1.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Обикновено е достатъчно да се състави списък с вещите, които са предмет на споразумение за имуществена разделност.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

По принцип всеки съпруг може да администрира свободно вещите, които той/тя е внесъл/внесла в брака, както и вещите, които той/тя е придобил/а по време на брака. Въпреки това, ако тези вещи формират част от съвместното имущество, той/тя трябва да борави с тях отговорно. (Закон относно правните последици от брака, §§ 16-17) Даден съпруг не може, без разрешението от другия съпруг, да се разпорежда или да ипотекира недвижимо имущество, което е част от съвместното имущество, ако подобно недвижимо имущество се използва като семейно жилище или ако е свързано с работата на съпрузите. Също така даден съпруг не може да се разпорежда, да залага или да ипотекира вещи от домакинството от съвместното жилище на съпрузите, необходимите за работа инструменти на другия съпруг или вещи, използвани от децата за техните лични нужди, ако те формират част от съвместното имущество (§ 19 от Закона относно правните последици от брака). Ако даден съпруг откаже да позволи подобни разпореждания, регионалната държавна администрация може да разреши подобно разпореждане, ако няма разумна причина за отказ. Ако има разпореждане с горепосоченото имущество без съгласие или разрешение, тогава несъгласилият се съпруг може да анулира разпореждането в съда, ако третата страна е знаела или е трябвало да знае, че разпореждащият се съпруг няма право на подобно разпореждане. (Закон относно правните последици от брака, § 16 и §§ 18-20)

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Не.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Даден съпруг ще бъде отговорен за своите задължения, произтичащи по време или преди брака, със своя дял от съвместното имущество и със своето отделно имущество. За възвръщане на общите задължения на съпрузите, кредиторът може да използва съвместното имущество и отделното имущество на съпрузите. (Закон относно правните последици от брака, § 25)