4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Споразуменията между съпрузите по отношение на имуществена разделност трябва да бъдат регистрирани в Регистъра на лични данни, поддържан от Съда по вписванията, Majsmarken 5, 9500 Хобро (телефон: 99685800, факс: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Споразумението се вписва изцяло, включително информация относно какви вещи спадат към имуществената разделност.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Цялата информация в Регистъра на личните данни е публично достъпна.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Споразумения относно имуществена разделност ще бъдат валидни единствено ако са регистрирани.