5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

В случай на развод, законна раздяла и т.н. съпрузите могат да сключат споразумение по отношение на подялбата на съвместното имущество. По подразбиране на това всеки съпруг по правило получава половината от наличното съвместно имущество. Делът от имуществото на всеки съпруг трябва да бъде изчислен отделно чрез установяване на общата стойност на всички вещи от съвместното имущество, принадлежащи на единия от съпрузите, като се извадят неговите/нейните задължения (без задълженията, свързани с имуществената разделност). Ако задълженията на даден съпруг надвишават стойността на неговите вещи, общата стойност се определя като нула. В случай че изчисляването покаже, че делът на единия съпруг е по-голям от на другия, разликата трябва да бъде коригирана. (Закон относно подялба на семейно имущество, §§ 53 и 58)

Пенсионни права, непрехвъляеми права, имуществена разделност и т.н. (вж. точка 2.1.) няма да бъдат предмет на подялба. Даден съпруг има правото да изключи от съвместното имущество вещи, използвани изключително за негови/нейни лични нужди, доколкото тяхната стойност не е несъразмерна, като се има предвид финансовото състояние на съпрузите. Придобити вещи за използване от малолетни деца могат да бъдат изключени от съвместното имущество от съпруга, с когото децата живеят.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Правилата относно финансовата отговорност на съпрузите, описани във въпрос 2.6., са също приложими в случай на разделяне на имуществото при развод, законна раздяла и т.н.

Ако двамата съпрузи носят финансова отговорност, тогава единият съпруг може да изиска другият да изплати своя дял от задължението, което евентуално ще настъпи, или въпросният съпруг да предостави гаранция за плащане. (Закон относно подялба на семейно имущество, § 56)

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

В някои ситуации даден съпруг може да има право на специална компенсация. Наред с другото, това може да се случи:

  • Ако другият съпруг е занемарил своето финансово положение, злоупотребил е с правото си върху съвместното имущество или по друг начин е постъпил безотговорно и с това значително е намалил своя дял от съвместното имущество.
  • Ако този съпруг е внесъл най-значителния дял в съвместното имущество и равното поделяне би било неразумно и бракът е бил с кратка продължителност и не е произвел значителен съвместен финансов резултат. Тогава може да бъде отсъдено всеки от съпрузите да получи толкова от съвместното имущество, колкото отговаря на неговия/нейния принос към имуществото към момента на сключване на брака или по време на брака.
  • Ако другият съпруг е използвал средства от съвместното имущество, за да закупи или подобри своето отделно имущество и т.н.
  • Ако някой от съпрузите има отделно имущество, може да бъде отсъдено да предостави на другия съпруг определена сума, за да се гарантира, че последният няма да навлезе в прекомерни финансови затруднения при законна раздяла или развод, при условие че състоянието на имуществото от брака, неговата продължителност и други предпоставки ясно говорят за подобна мярка.
(Закон относно правните последици от брака, § 23) (Закон относно подялба на семейно имущество, §§ 59, 61 и 67)