8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Съгласно Закона за регистрирано съжителство, две лица от един и същ пол могат да встъпят в регистрирано съжителство.

По подразбиране при споразумение, което посочва друго, по отношение на регистрираното съжителство се прилагат същите разпоредби като при брак.

Въпреки това законовите предписания, които са приложими единствено за лица от конкретен пол, са неприложими по отношение на регистрираните съжителства. Това се отнася до правилото за приложимо право, цитирано в точка 1.1., което се обуславя от пола на конкретния съпруг. Следователно това правило е неприложимо за регистрирани съжителства.

Не съществува една и съща юридическа практика по отношение на приложимото законодателство за имуществени отношения при регистрираните съжителства, но правните специалисти предлагат това да се урежда от правото на държавата на първо общо местожителство на партньорите, по желание от правото на държавата, в която съжителството е регистрирано. Допълнително се предлага да бъдат допустими уговорки за този избор на право.

Северната конвенция относно браковете е неприложима за регистрираните съжителства.

(Закон за регистрирано съжителство, § 1 и §§ 3-4)