2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

При сключването на брака съпрузите са длъжни да изберат режим на имуществени отношения. Те могат да избират между режим на имуществена общност, режим на общност на натрупано имущество и режим на имуществена разделност.

Ако съпрузите не са избрали режима на имуществени отношения при встъпването в брак или чрез сключване на договор за имуществени отношения, се предполага, че се прилага законовият режим на имуществена общност. Според този режим, имущество, придобито по време на брака, се смята за съвместна собственост на съпрузите.
В режима на имуществената общност, следните вещи се считат за отделна собственост:

  • лични вещи (напр. облекло);
  • имущество, собственост на единия от съпрузите преди брака;
  • имущество, придобито по време на брака чрез безвъзмездно разпореждане, включително като дарение или по наследство;
  • имущество, придобито на основание на право, присъщо на отделната собственост или в замяна за отделна собственост.

Разделянето на общото имущество е възможно само след прекратяване на режима на имуществена общност (или със смъртта на единия от съпрузите, при развод или чрез сключване на брачен договор, установяващ различен режим на имуществени отношения).

В рамките на режима на общност на натрупано имущество и режима на имуществена разделност не е налице общо имущество на съпрузите.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

В рамките на режима на имуществена общност, имуществото се счита за включен в общото имущество на съпрузите до доказване на противното.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Опис на имуществото не е необходимо да се прави при режим на имуществена общност и на имуществена разделност, но следва да се изготви при режим на общност на натрупаното имущество (вж. 5.3.).

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Съгласно режима на имуществена общност, съпрузите упражняват правата и задълженията, свързани с тяхното общо имущество, съвместно или със съгласието на другия съпруг. За сделки, свързани с движима собственост или право, принадлежащи към общото имущество на съпрузите, се предполага наличието на съгласие на другия съпруг (съгласието на другия съпруг не се презюмира при сделки с недвижимо имущество). Съпрузите могат да сключват сделки с общото имущество за задоволяване на ежедневните нужди на семейството сами и без съгласието на другия съпруг.

Сделка с общата недвижима собственост, извършена без съгласието на другия съпруг, е нищожна.

Съпругът/ съпругата управлява неговото/ нейното имущество самостоятелно и за собствена сметка и не се изисква съгласието на другия съпруг. Единият от съпрузите може да се разпорежда с имот, който е негова отделна собственост и служи за жилище на семейството или се ползва отделно от съпруга, който не е собственик, и да го предоставя на трети лица или да прекратява правоотношението, на което се основава ползването му, cамо със съгласието на другия съпруг, при условие че собствеността върху жилището е придобита след 01.01.2015 г. Сделка без съгласието на другия съпруг е невалидна. Това не важи за жилища, получени преди 01.01.2015 г.

Съгласно режима на общност на натрупаното имущество, имуществото, принадлежащо на съпруга(ата) е неговата/нейната отделна собственост, с която притежаващият я съпруг може да се разпорежда самостоятелно (без съгласието на другия съпруг), независимо от това дали имуществото е придобито преди или по време на брака. Въпреки това, за сключване на сделки, свързани с жилищата, използвани за осигуряване на подслон на семейството или използвани от съпруга - несобственик, се изисква съгласието на последния. Ако такава сделка се сключва без съгласието на съпруга - несобственик, тя е нищожна, а другият съпруг има правото да предяви иск срещу третото лице на основание недействителността на разпореждането.

Всеки от съпрузите управлява самостоятелно неговото/нейното отделно имущество  за своя собствената сметка.

Съгласно режима на имуществена разделност, по отношение на имуществените си взаимоотношения, съпрузите се третират като че ли не са женени и всеки от съпрузите управлява и разполага със своето имущество независимо от другия и за своя собствената сметка.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Независимо от избрания режим на имуществени отношения, съпрузите участват солидарно в задълженията, породени от сделки, сключени от единия от съпрузите за управление на общото домакинство, в интерес на децата или за покриване на други обичайни нужди на семейството (напр. ако единият от съпрузите взема заем в интерес на семейството, то другият съпруг е задължен солидарно). Сумата на сделката не може да надвишава определен лимит, съизмерим с условията на живот на съпрузите.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Независимо от избрания режим на имуществени отношения, съпругът носи отговорност за задълженията, направени от другия съпруг само дотолкова, доколкото другият съпруг може да представлява или да задължава съпруга(ата) чрез своето действие.

В режима на имуществена общност, съпрузите са отговорни към трети лица с тяхното отделно и съвместноимущество за следното

  • задължения, които един от съпрузите е поел за задоволяване на нуждите на семейството;
  • изпълнение на солидарни задължения, поети от единия от съпрузите;
  • задължения, при които единият от съпрузите се е споразумял с трети лица да отговаря както с отделна, така и със съвместна собственост (необходимо е съгласието на другия съпруг).

В случай на други задължения, всеки един от съпрузите е отговорен със своето отделно имущество и с половината от неговото имущество (т.е. неговия/нейния дял). Кредиторът може да поиска разделяне на общото имущество, ако се докаже, че отделното имущество на съпруга длъжник не е достатъчно за погасяване на задълженията.