3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Режимите на имуществена общност, на общност на натрупаното имущество и на имуществената разделност могат да се сменят неограничен брой пъти по време на брака чрез сключване на договор за имуществени отношения.

Независимо от режима на имуществени отношения, с договора за имуществени отношения съпрузите могат да:

  • прекратяват режима на имуществени отношения, избран при сключване на брака или с договора за имуществени отношения;
  • избират друг законоустановен режим на имуществени отношения;
  • изменят избрания режим на имуществени отношения в предвидените от закона случаи;
  • посочват законодателство, приложимо към имуществените им отношения, ако съпрузите живеят в различни държави или имат различно гражданство.

В случай на режим на имуществена общност, с договор за имуществени отношения могат да се определят следните условия:

  • отделни активи или определен вид активи може да бъдат обявени за обща или отделна собственост;
  • неприлагане на наложените от законодателството ограничения за сделки със семейното жилище или с жилище, използвано отделно от единия съпруг (вж. 2.4.);
  • правото на разпореждане с общото имущество може да бъде поверено на единия от съпрузите;
  • може да се посочи, че не се изисква съгласието на единия съпруг за сделки, сключвани при осъществяване на независимата икономическа дейност на другия съпруг.

В случай на режим на общност на натрупаното имущество, с договор за имуществени отношения може да се определя следното:

  • че наложените от законодателството ограничения за сделки, свързани с жилището на семейството или жилището, които се използва отделно от единия от съпрузите, не се прилагат (вж. 2.4.);
  • че обхватът и изчисляването на дълготрайни активи се определя по различен начин от начина, предвиден в закона (виж 5.3).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Съпрузите сключват договора за имуществени отношения лично, като договорът трябва да бъде изготвен и заверен от нотариус.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Договор за имуществени отношения може да бъде сключен преди или по време на брака (в последния случай той поражда действие от деня на сключването на договора). Ако е сключен преди брака, той влиза в сила от датата на сключване на брака.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат да изменят договора за имуществени отношения (вж. 3.1.).