4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Ако при сключването на брака съпрузите изберат режима на общност на натрупаното имущество или режима на имуществена разделност, тогава длъжностното лице по сключване на брака или нотариусът подават заявление за вписване на избрания режим в регистъра на имуществените отношения.

Ако бъдещите съпрузи не изберат имуществени отношения със заявлението за брак и не сключат договор за имуществени отношения, считано от сключването на брака имуществените им отношения ще се уреждат от разпоредбите за имуществена общност, като не се извършва вписване в регистъра на имуществените отношения.

Ако съпрузите сключат договор за имуществени отношения, информация за договора се вписва в регистъра на имуществените отношения по искане на поне единия от съпрузите на основание нотариално заверено заявление.

Ако режимът на имуществена общност или общност на натрупаните печалби бъде прекратен от съда, то тогава съдът изпраща копие от съдебното решение на Нотариалната камара за вписване в регистъра на брачната собственост.

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Република Естония има един регистър на брачната собственост, който се води от Нотариалната камара.

(Закон за регистъра на брачната собственост на Естония)

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Следните указания се вписват в регистрационната карта: лични данни на съпрузите, режимът на имуществени отношения, изменения в правата на собственост на съпрузите, отмяна или изменение на някои вписвания, както и прилагането на естонско или чуждестранно право по отношение на правата на собственост на съпрузите и данни за договора за имуществени отношения.
Досието в регистъра е мястото, където се съхраняват документите, които представляват основание за вписване (договори за имуществени отношения, съдебни решения, заявления за извършване на вписванията и др.).

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всяко лице има право да осъществява достъп до информацията, вписана в регистрационна карта в регистъра на имуществените отношения, и да получава разпечатки от тази информация. Достъп до досиетата в регистъра и разпечатки от съдържащите се в тях документи се предоставят при наличие на правен интерес.

Приема се, че правен интерес имат съпрузите, нотариусите, съдия-изпълнителите, синдиците, съдилищата и органите с надзорни правомощия.

Достъпът до съдържащата се в регистъра на имуществените отношения информация може да се осъществява в нотариалните кантори и на съответната интернет страница. При осъществяване на достъп до съдържащата се в регистъра на имуществените отношения информация в нотариална кантора се дължи нотариална такса съгласно Закона за нотариалните такси.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Ако съпрузите изменят режима на имуществена общност или прекратят режима на имуществени отношения (вж. 3.1.), тогава това изменение има правно действие по отношение на трети лица само ако промените са вписани в регистъра на имуществените отношения или ако третото лице е знаело за съществуването на договора за имуществени отношения.