5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

В случай на режим на имуществена общност, съвместната собственост е разделена между съпрузите, в съответствие с разпоредбите за прекратяване на общата собственост. Според Закона за собствеността, когато съсобствеността се прекратява, имуществото се разделя по силата на споразумение между съсобствениците. Ако не се постигне споразумение, съдът се произнася с решение.

Разделянето на общото имущество е възможно само след прекратяване на режима на имуществена общност (със смъртта на единия от съпрузите, при развод или чрез сключване на договор за имуществени отношения, установяващ различен режим на имуществени отношения). Собственост, която не е била разделена, се предполага, че е съвместна собственост на съпрузите, докато бъде разделена.

При режима на общност на натрупаното имущество и режима на имуществена разделност, няма общо имущество на съпрузите, така че няма разделение на собствеността.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Прилагат се същите правила, както е описано в точки 2.5. и 2.6.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Независимо от приложимия режим на имуществени отношения, ако единият от съпрузите прави по-големи парични разходи за семейството, отколкото другия съпруг, се предполага, че съпругът няма право да изисква компенсация за това, с което той/ тя са допринесли повече от другия съпруг.

Съгласно режима на имуществена общност, ако съпругът, който има право да управлява общото имущество, използва съвместната собственост в интерес на своя отделен имот, той/тя трябва да компенсира другия за стойността на използваното имущество. Обезщетението се смята за част отобщото имущество. Ако единият от съпрузите използва своето отделно имущество в полза на съвместната собственост, той/тя може да поиска стойността да се компенсира от съвместната собственост.

Съгласно режима на общност на натрупаното имущество, в края на режима на имуществени отношения съпругът(ата) има право да поиска изравняване и парична компенсация. Режимът на общност на натрупаното имущество се прекратява със смъртта на единия от съпрузите, с развод, със сключване на договор за имуществени отношения за създаване на различен режим на имуществени отношения или по решение на съда по искане на единия от съпрузите.

Частта от имуществото на всеки един от съпрузите, което се е увеличило по време на режима на общността на натрупаните печалби (придобито имущество) се компенсира.

За да може да се определи до каква степен имуществото е обект на компенсиране, се съставя опис на имуществото, принадлежащо на всеки от съпрузите, в който се описва цялото имущество на съпрузите (общо имущество), имущество на двамата съпрузи по времето на определяне на режима на имуществените им отношения (фиксирано имущество) и имущество на двамата съпрузи, придобито до края на брака или режима на имуществените отношения (придобито имущество) и стойността на това имущество.

Следните разходи не се компенсират:

  • имущество, собственост на единия от съпрузите преди брака;
  • имущество, придобито по време на брака безвъзмездно (като дарение или по наследство);
  • правата, възникнали за единия съпругпо повод на здравословен проблем или телесна повреда, както и въз основа на държавното и задължително пенсионно осигуряване;
  • имущество, придобито в замяна на имущество, което не подлежи на компенсация.

При режима на имуществена разделност, за целите на своите имуществени отношения, съпрузите се третират като че ли не са били женени един за друг. По този начин другият съпруг може да претендира за обезщетение само по общия ред (като неоснователно обогатяване, обезщетение за вреди).