1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Ако съпрузите не се споразумеят за друго, за имуществените отношения на съпрузите е приложимо правото на държавата, в която е местожителството на двамата съпрузи след брака. Ако местожителството на съпрузите е прехвърлено в друга държава на по-късен етап, се прилага правото на тази държава, ако съпрузите са живели там поне пет години. Правото на въпросната държава обаче ще се прилага веднага след промяна на местожителството, ако съпрузите са имали местожителство в тази държава в по-ранен етап от техния брак или ако и двамата са граждани на тази държава. Въпреки това, правото, което се прилага за имуществените отношения на съпрузите не се променя, когато местожителството на съпрузите е прехвърлено в друга държава на по-късен етап, ако съпрузите или годениците са определили правото, което да се прилага спрямо техните имуществени отношения чрез договор, или поради унищожаване на брака, раздяла или текущи съдебни процедури по развод, някой от съпрузите е получил правото да изиска подялба на семейното имущество преди момента, в който правото на другата държава става приложимо. Ако съпрузите нямат местожителство в същата държава, ще се прилага правото на държавата, в която те имат такова, при разглеждане на всички аспекти, в най-тясна връзка спрямо техните имуществени отношения (§ 129 от Закона за браковете). Освен това, Северната конвенция между Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция обхваща почти идентични разпоредби при конфликт между закони по отношение на брак, осиновяване и настойничество, и е приложима, когато и двамата съпрузи са граждани на дадена договорна държава към момента на сключване на брака и след това установят своето местожителство в дадена договорна държава.

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Годениците и съпрузите имат право да определят чрез договор правото, което да се прилага спрямо техните имуществени отношения. За да бъде валидно, споразумението трябва да бъде съставено писмено. Правото в държавата, в която някой от съпрузите има местожителство или на която е гражданин към момента на сключване на споразумението, може да бъде определено като правото, което да се прилага към имуществените отношения на съпрузите. Ако местожителството на двамата съпрузи е прехвърлено в друга държава по време на брака, също и правото на държавата, в която за последно двамата съпрузи са имали местожителство по едно и също време, може да бъде избрано като право, което да се прилага. За да бъде валидно, споразумението относно изменение или анулирането на споразумението по отношение на избора на право, трябва да бъде съставено писмено (§ 130 от Закона за браковете).