2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Съгласно Закона за браковете на Финландия, както имуществото, което съпругът е придобил преди встъпването в брак, така и това, което пребивава по време на брака, принадлежи изключително на него/нея (§34 от Закона за браковете). Ако съпрузите не са се споразумели друго, те имат съпружески права върху имуществото на другия, независимо от това дали имуществото е движимо или недвижимо имущество. Имуществото, което е обхванато от съпружеските права (семейно имущество) се разделя в случай на унищожаване на брака. Въпреки това, даряващо подарък лице, наследодател или притежател на застрахователна полица може да определи дали съпругът на лице-бенефициент, на наследник или на получател на застрахователната сума има съпружеските права върху подобно имущество, което неговият/неговата съпруг/а е получил/а като подарък, въз основа на завещание или на клауза за бенефициент на дадена застраховка (§ 35 от Закона за браковете).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Предполага се, че цялото имущество на съпрузите се покрива от съпружеските права, ако не е постановено друго.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Даден съпруг има право да изиска другият съпруг да вземе участие при съставянето на опис на движимото имущество на двамата. Когато възникне несъгласие по отношение на приписването на дадено имущество, съдът ще реши каква тежест да бъде присъдена на описа като доказателство (§ 60 от Закона за браковете). На практика съставянето на опис не може да се избегне след започване на съдебните процедури по развод и преди подялбата на семейното имущество, защото не е възможно да се изчисли по друг начин стойността на вещите, обхванати от съпружеските права.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Притежаващият съпруг администрира своето имущество независимо по време на брака (§ 36 от Закона за браковете). Въпреки това, дори ако семейното жилище е самостоятелно притежавано от единия съпруг, той/тя изисква съгласие от другия съпруг, ако желае да разполага с него. Ако притежаващият съпруг се разпорежда със семейното жилище без съгласието на другия съпруг, последният може да оспори правната сделка. Съдебният процес е свързан с ограничен времеви период, който приключва три месеца след сключването на правната сделка (§ 38 от Закона за браковете). Ако съпрузите притежават имущество съвместно, те също трябва да изпълняват заедно дейностите, които са свързани с подобно имущество. Ако един от съпрузите отчужди или заложи движимо имущество, което принадлежи на другия съпруг или се притежава съвместно от двамата, без съгласието на другия съпруг, последният има право на неговото възстановяване. Ако третото лице не е добросъвестно или правната сделка не е предмет на насрещна престация, съпругът има право да придобие обратно имуществото без откупуване (§ 58 от Закона за браковете).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Двамата съпрузи са солидарно отговорни за задължение, което е възникнало за някой от съпрузите с цел издръжка на семейството (вж. точка 2.6.).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Двамата съпрузи са самостоятелно отговорни за задължения, които са възникнали преди или след брака. Обратно, двамата съпрузи са солидарно отговорни за задължение, което е възникнало за някой от тях с цел издръжка на семейството. Въпреки това няма съвместна отговорност за паричен заем, който някой от съпрузите е изтеглил за издръжка, или за друг заем, възникнал поради същата причина, ако кредиторът е бил осведомен за факта, че двамата съпрузи са живеели отделно поради разпадане на техните отношения (§ 52 от Закона за браковете). Съпрузите са солидарно отговорни за задължения, които са възникнали за двамата по време на техния брак, освен ако не е договорено друго (§ 53 от Закона за браковете).