3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

В брачния договор, сключен преди или по време на брака, съпрузите или годениците могат да изключат от брачното имущество (имущество, обхванато от съпружеските права) всяко имущество, което принадлежи вече на някой от тях или бъде придобито от тях впоследствие. В същото споразумение може да бъде посочено, че даден съпруг ще има съпружеските права върху имущество, което той/тя не е притежавал/а съгласно брачен договор, сключен на по-ранен етап (§ 41 от Закона за браковете). Ако съпрузите са сключили брачен договор, който взаимно изключва техните съпружески права, то след унищожаване на брака, следва единствено подялба на имущество (вж. точка 5.1.).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор се съставя в писмен вид. Ако един от съпрузите или годениците няма право да сключи брачен договор поради неправоспособност или ограничение на правоспособността, той/тя трябва да получи писмено одобрение от своя настойник за него (§ 42 от Закона за браковете) Съпрузите трябва да подпишат брачния договор, който трябва да има двама безпристрастни свидетели (§ 66 от Закона за браковете).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Договорът може да бъде сключен преди брака, но ще влезе в сила едва след като бъде регистриран в регистъра на брачните дела, най-късно преди започване на съдебните процедури по развод (§§ 43, 44 Закона за браковете).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат да сключат нов брачен договор по време на брака.