5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Във финландската система за имуществени отношения, датата на започване на съдебните процедури по развод определя кое имущество е включено в подялбата на семейното имущество (имущество, обхванато от съпружески права). По този начин съпружеските права на даден съпруг не обхващат цялото имущество, което другият съпруг притежава, наследява или получава като подарък след тази дата. За подялбата се взема предвид стойността на имуществото към датата на подялбата. Двамата съпрузи имат право да получат половината от нетното семейно имущество на съпрузите (§ 35 от Закона за браковете). Следователно семейното имущество се изчислява общо и се разделя на две, с цел да се определи на какво има право всеки от съпрузите. След това личните задължения на съпрузите, възникнали преди започването на съдебните процедури по развод, както и неговият/нейният дял от общите задължения, трябва да бъдат приспаднати (§ 99 от Закона за браковете). Ако някой от съпрузите е задлъжнял до голяма степен, стойността на неговите вещи се оценява на нула. Ако имуществото на някой от съпрузите, обхванато от съпружеските права, надвишава това на другия съпруг, разликата трябва да бъде изравнена. Крайният резултат от подялбата трябва да бъде уредена (в разумни граници), ако това би било в ущърб на единия съпруг, а другият съпруг би получил неоправдана облага поради подялбата (§ 103, буква б от Закона за браковете).

Ако съпрузите са сключили брачен договор, който взаимно изключва техните съпружески права, то след унищожаване на брака, следва единствено подялба на имущество. По време на подялбата на имуществото, двамата съпрузи ще получат своето собствено имущество. Крайният резултат от подялбата на имуществото може да бъде уредена чрез поставяне на условието, че част от имуществото на един от съпрузите или цялото имущество ще бъде имущество, обхванато от съпружески права. В този случай, другият съпруг ще получи половината от вещите, обхванати от съпружеските права. Уреждане на подялбата е възможна например в ситуация, в която един от съпрузите би могъл да запази значителна част от имуществото, а другият да бъде оставен без жилище (§ 103, буква б от Закона за браковете).

Ако подялбата на имуществото не може да бъде осъществена по друг начин или ако съвместното имущество не може да бъде разделено, съдът може да предостави разрешение за продажба на имуществото, като сумата от продажбата ще бъде разделена.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Двамата съпрузи остават отговорни за задължения, които са настъпили общо за двамата или които са настъпили за някой от тях по отношение на издръжката на семейството по време на брака. Разпадането на отношенията преди започването на съдебните процедури по развод могат да освободят даден съпруг от отговорността за задължения по издръжка, които понася другият съпруг след раздялата, ако кредиторът е бил осведомен за това.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Ако един от съпрузите е получил по-малко при подялбата, отколкото върху което той/тя има право, другият съпруг може да уреди разликата чрез плащане. Компенсацията може също така да бъде чрез предоставяне на имущество на другата страна.