6 Какви са последствията при смърт?

Когато бракът е унищожен поради смъртта на единия от съпрузите, подялбата на семейното имущество трябва да бъде осъществена преди разпределянето на имуществото на починалия, ако съпрузите имат съпружески права върху имуществото на другия (§ 85 от Закона за браковете). По време на подялбата, наследниците на починалия съпруг за задължени да компенсират преживелия съпруг, ако имуществото на починалия, обхванато от съпружеските права, надвишава това на преживелия съпруг. Обратно, преживелият съпруг не е задължен да предостави каквато и да било компенсация за имуществото на починалия съпруг, ако неговото/нейното имущество, обхванато от съпружеските права, надвишава това на починалия съпруг. Въпросът дали съпрузите имат или не съпружеските права върху имуществото на другия, няма влияние върху правата на преживелия съпруг според закона за наследството. Ползите за преживелия съпруг според закона за наследството и съгласно завещанието, произтичат от имуществото.