8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Ако лица от един и същ пол регистрират своето съжителство, техните имуществени отношения и права за наследство се уреждат от същите разпоредби, които важат за сключили брак съпрузи. Регистрираното съжителство се разтрогва също чрез раздяла, а партньорите могат да сключат брачен договор. Всичко от посоченото по-горе относно имуществото на съпрузите и неговата подялба се прилага също и за регистрираните съжителства. Във Финландия както хетеросексуални, така и хомосексуални лица могат да живеят при нерегистрирано съжителство. Ако нерегистрираното съжителство е продължило по-малко от пет години и партньорите нямат общо дете, споровете относно имуществото на партньорите се урежда въз основа на общите правни разпоредби. Например, ако дадено нерегистрирано съжителство приключи, даден партньор може да предяви връщане на дадена необоснована полза. Други практически приложими правни уреждания са искове за плащане, потвърждаване на собственост и реституция на собственост. Ако нерегистрираното съжителство е продължило повече от пет години или партньорите имат дете заедно, се прилага „Закон относно прекратяване на домакинството на съжителстващи партньори“, който влезе в сила на 1 април 2011 г. Съгласно този закон, след като съжителството бъде прекратено, даден партньор има право да получи компенсация от другия партньор, ако той/тя е помогнал на другия партньор да натрупа или задържи своето имущество с принос, който той/тя е направил в полза на общото домакинство, така че разпределянето на имуществото, базирано изключително на собствеността, би довело до получаване на неоправдана облага от единия партньор за сметка на другия.След разглеждане на всички аспекти, не се предоставя право на компенсация, ако неоправданата полза, получена от принос, направен в името на благото на споделеното домакинство, е минимална.