2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

В случай че няма брачен договор, се прилага режим на имуществена общност: общност на придобитото (чл. 1400-1491 от ГК).Имуществото, придобито възмездно след брака, е съвместно. Въпреки това имуществото, притежавано от един от съпрузите към деня на сключване на брака или придобито по дарение, завещание или наследство, както и имущество от лично естество, се притежават отделно (чл. 1404 от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Имуществото на съпрузите се счита за съвместно, ако не е доказано, че се притежава отделно (чл. 1402 от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

 От съпрузите не се изисква да съставят опис.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Всеки съпруг може да управлява и да се разпорежда със своето отделно имущество (чл. 1428 от ГК) и със съвместното имущество (чл. 1421, ал. 1 от ГК). Въпреки това поради своята сериозност, някои сделки, свързани със съвместното имущество, трябва да бъдат слючвани съвместно. Това означава, че сделката трябва да бъде осъществена от двамата съпрузи или от един от тях, но със съгласието на другия. Това изискване се прилага конкретно за: разпореждания със съвместно имущество без съгласието и възлагането на съвместното имущество като гаранция за задължение спрямо трети лица (чл. 1422 от ГК) и разпореждания, свързани с недвижимо имущество, бизнес имущество и непрехвърляеми корпоративни дялове и свързани права, които се притежават съвместно (1424 от ГК).

В случай че единият или другият съпруг е нарушил тези правила, другият съпруг може да подаде молба за анулиране (чл. 1427 от ГК).

В случай че неуместното упражняване на права или негодността от страна на единия или другия съпруг, другият съпруг може да подаде молба в съда, да бъде негов/нейн заместник при упражняването на тези права (чл. 1426 от ГК).

 Накрая, съпрузите могат поотделно да се разпореждат с правата, при което се гарантира семейното жилище (чл. 215, ал. 3 от ГК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Даден съпруг може да управлява своето отделно имущество или това на неговия/неговата съпруг/а, в случай че е упълномощен изрично (чл. 1431 от ГК), с мълчаливо съгласие (чл. 1432 от ГК) или съдебна заповед (чл. 1429 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Задължения от преди брака, се предявяват спрямо отделното имущество и дохода на съпруга - длъжник (чл. 1410 и 1411 от ГК). Задължения, договорени по време на брака, могат да бъдат наложени спрямо отделното имущество на задлъжнелия съпруг и спрямо съвместното имущество (чл. 1413 от ГК).

Без съгласието на другия съпруг, задълженията, произтичащи от заеми или залози, могат да бъдат наложени само спрямо отделното имущество и дохода но договорилия се съпруг, а не спрямо съвместното имущество (чл. 1415 от ГК).

Накрая, в случай че задължението е договорено солидарно от съпрузите, то може да бъде наложено спрямо цялото съпружеско имущество (чл. 1418 от ГК). Това е по-конкретно случаят с всички задължения, възникнали за поддържането на домакинството или образоването на децата (чл. 1414 от ГК).