3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Чл. 1387 от ГКизлага принципа на свобода на съпрузите по отношение на уреждането на техните семейни отношения. Съпрузите могат да избират условна общност (чл. 1497 и последващите от ГК); универсална общност, при която цялото имущество и задължения са обединени (чл. 1526 от ГК); имуществена разделност, при която няма общност (1536 и последващите от ГК); общност с увеличена стойност, при която няма общност, но всеки съпруг, в случай на развод или смърт, има право да получи компенсация, в случай че той/тя е събрал по-малко благосъстояние отколкото другия съпруг по време на брака (1569 и последващите от ГК).

Съпрузите не могат да изключат никога прилагането на „първичния режим“, който се прилага единствено за сметка на брака (чл. 212 и последващите от ГК).

От 1 май 2013 г. смесени френско-германски двойки и по-общо всяка двойка, живееща във Франция или Германия, или предмет на френски или германски режим на съпружеска имуществена общност, са били в състояние да избират новия незадължителен френско-германски режим на общност с увеличена стойност. Този режим до голяма степен се основава на режима на общност с увеличена стойност (режим на разделност по време на брака и при неговото разтрогване, всеки съпруг има право на половината от придобитите по време на брака активи).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да бъде съставен пред нотариус (чл. 1394 от ГК). Брачното свидетелство трябва да посочва дали договорът е влязъл в сила, както и името и адреса на свидетелстващия нотариус (чл. 76 от ГК). При липса на това се счита, че по отношение на трети лица съпрузите са женени съгласно режима на законна общност.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор трябва да бъде сключен преди встъпване в брак и ще влезе в сила в деня на бракосъчетанието (чл. 1395 от ГК).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Договорът може да бъде изменен преди брака, като подлежи на същите формалности както при неговото сключване (чл. 1396 от ГК) (вж. въпрос 3.2). След като режимът на имуществени отношения е бил в сила за две години, съпрузите могат да решат да променят въпросния режим чрез нотариален акт (чл. 1397 от ГК). Кредиторите и пълнолетните деца на всеки съпруг могат да възразят на подобно изменение. В случай на възражение или когато един от съпрузите има деца, които са малолетни, действието може да бъде ратифицирано от съдилищата.