5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Разводът е причина за прекратяване на имуществената общност. Ако съпрузите са женени съгласно правния режим, всеки съпруг запазва собствеността си върху своето отделно имущество (чл. 1467 от ГК), а съвместното имущество се поделя наполовина между тях (чл. 1475 от ГК). Преди подобна подялба, се създава сметка за възстановяване (чл. 1468 от ГК), дължима от общността на всеки съпруг (чл. 1433 от ГК), или от един от съпрузите на общността (чл. 1437 от ГК). Когато съпругът е длъжник, неговият или нейният дял при разпределянето на съвместното имущество е намален. Когато той/тя е кредитор, той/тя може да упражни своето право чрез ползване на съвместното имущество.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

В случай на развод, всеки съпруг остава отговорен за своите отделни задължения по време на брака. Даден съпруг, който е договорил съвместно задължение, остава напълно отговорен за подобно задължение (чл. 1482. от ГК). Другият съпруг е отговорен за половината от задължението, но не може да бъде съден за стойност, надвишаваща стойността на съвместното имущество, предназначено за него или нея (чл. 1483 от ГК).

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

В случай на разделяне на имуществото се разглеждат всички възстановявания на суми между съпрузите и общността (вж. 5.1 по-горе)

5.3.1. В случай на придобита съпружеска имуществена общност:
- Трябва ли искът да бъде удовлетворен от разплащателни средства или чрез непарична вноска?
- Как се оценява иска?
- Какъв е размерът на изравнителното плащане?
- Кога се предписва иска?

При режима на общност с увеличена стойност, няма общност или съвместно имущество. Когато режимът е прекратен, съпругът, който е натрупал по-малко благосъстояние, има обикновен личен иск спрямо другия. Той/тя не може да упражнява правото за уреждане по същия начин, освен ако не е договорено друго чрез съдебна заповед (чл. 1576 от ГК). Този иск за участие за половината от разликата между благосъстоянието на всеки съпруг, натрупано по време на режима (чл. 1575 от ГК), като се имат предвид техните първоначално и крайно имущество (чл. 1570-1574 от ГК). Същите правила се прилагат, когато двойката е избрала незадължителния френско-германски режим на общност с увеличена стойност. Искът се предявява в срок до 3 години от прекратяване на режима (чл. 1578, ал. 4 от ГК).

5.3.2. В други случаи (различни от придобита съпружеска общност)?

Няма вече общност или съвместна собственост в режима на разделност на имуществото. Въпреки това, по-подробен отчет може да се поддържа между съпрузите, особено когато средствата, които са собственост на единия съпруг, са послужили за обогатяване на другия.