6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт, имуществената общност се прекратява и след това се разделя на две. Преживелият съпруг получава половината, а другата половина преминава в наследство на наследниците на починалия. Въпреки това, преживелият съпруг също е наследник и неговите или нейните права варират в съответствие с другите наследници (чл. 756 и последващите от ГК). . При наличие на низходящи наследници, преживелият съпруг наследява плодоползването на цялото имущество или собствеността върху една четвърта от него (чл. 757 от ГК). При живи баща и майка на починалия, всеки от тях наследява една четвърт, заедно с остатъка, прехвърлен към преживелия съпруг (чл. 757-1 от ГК). При липса на низходящи наследници или бащата и майката на починалия, преживелият съпруг наследява цялото имущество (чл. 757-2 от ГК).