8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the Franco-German agreement on an elective ‘community of accrued gains’ matrimonial property regime as of 1st May 2013.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par l’accord franco-allemand instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts à partir du 1er mai 2013.“

Нерегистрираните партньорства (съжителства) се признават чрез чл. 515-8 от ГК, но се регламентират.

Регистрираните партньорства (граждански съдружия) се регламентират от чл. 515-1 CC и последващите. Тези партньорства са достъпни, но се отнасят само до еднополови двойки.

Гражданските съдружници са солидарно отговорно за задължения, сключени от един от партньорите по отношения на „ежедневните нужди“ (чл. 515-4 от ГК).

Всеки партньор е свободен да управлява своето имущество и остава отговорен за своите лични задължения. Имущество, за чиято не е учредена собственост, се счита да бъде съвместно притежавана (чл. 515-5 от ГК). Партньорите могат също така да посочат, че имуществото, придобито по време на партньорството, е съвместно притежавано (чл. 515-5-1 от ГК).