2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Така наречената общност от нараснали печалби е стандартния законов режим на имуществени отношения. Като цяло това съответства на имуществената разделност. Нито вещите на съпруга, нито вещите на съпругата стават съвместно имущество на съпрузите ( § 1363 ал. 2 BGB [Немски граждански кодекс]). Същото се прилага за вещи, придобити от съпрузите след сключването на брака. Въпреки това, всяко увеличаване на имуществото на съпрузите, настъпило по време на брака, ще бъде поделено по равно след приключването на този режим на имуществени отношения, по специално в резултат на развод или смърт на един от съпрузите. Като цяло, съпрузите не подлежат на ограничения за разпореждане на техните вещи и няма да са отговорни за дълговете на другия съпруг (по отношение на разпореждането, вж. точка 2.4, по отношение на условията за отговорност, вж. точка 2.5).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Има (оборима) презумпция в полза на кредиторите, съгласно което определени вещи принадлежат на един от съпрузите. Това е особено уместно по отношение на задължителното привеждане в сила (вж. точка 2.6).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите не са задължени да изготвят опис на вещите. Въпреки това, изготвянето на опис в началото на брака („първоначални вещи“) наистина улеснява доказването на нарасналите печалби по време на техния брак (вж. точка 5.3). Ако няма изготвен опис на първоначалните вещи, ще се приложи оборима презумпция, при която крайните вещи на даден съпруг представляват неговите или нейните нараснали печалби ( § 1377, ал. 3 BGB).

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Като цяло съпрузите могат да се разпореждат свободно със своето съответно имущество по време на техния брак, ако няма договори за противното.
Въпреки това, принципът за свобода при разпореждането с имуществото на някого е ограничен по следния начин:

  • Даден съпруг не може да се разпорежда с цялото свое имущество без разрешение от другия съпруг. Съгласно прецедентнотo право, имущество, представляващо 80 % от имуществените отношения на разпореждащия се съпруг, може да бъде счетено за „имущество в неговата цялост“ ( § 1365 BGB). На практика тези условия винаги са изпълнени в случай на недвижими имоти.
  • Освен това, един съпруг може да се разпорежда само с домакински вещи (които са негова изключителна собственост) с разрешение от другия съпруг ( § 1369 BGB). „Семейното жилище“ не е включено сред домакинските вещи. В този случай обаче условията в § 1365 BGB, указани по-горе, често се срещат в практиката.

Ако другият съпруг не даде своето съгласие предварително, договорът ще остане суспендиран и освободен от законови последици, докато съпругът не го разреши (§ 1366, ал. 1 BGB). Ако не се даде разрешително, договорът ще бъде невалиден. В определени случаи Семейният съд може да даде съгласие вместо съпруга, който го отказва. Ако трета страна изисква, че неговият договорен партньор трябва да подаде съгласието, въпросното съгласие трябва да бъде оповестено на третата страна в рамките на две седмици. В противен случай съгласието ще бъде счетено за отказано.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Като цяло поетите задължения от един от съпрузите обвързват само него или нея. Въпреки това, ако даден съпруг е оторизиран да поеме задължения, за да гарантира, че ежедневните нужди на семейството са удовлетворени, последиците от тези задължения ще обвързват също така и другия съпруг ( § 1357, ал. 1 BGB).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Съпрузите са отговорни само са своите собствени задължения, освен ако другият съпруг, при извънредни обстоятелства, е станал отговорен чрез поета отговорност, за да гарантира, че ежедневните нужди са покрити (вж. точка 2.5). Освен този специфичен случай, кредиторите могат да отправят искове само спрямо имуществото на съпруга, с когото са сключили договор или който им е задължен въз основа на нещо друго (напр. деликатна отговорност).

Задължителното привеждане в сила се улеснява от оборима презумпция за собственост (вж. точка 2.2). Приема се, че движими вещи, притежание на един или друг от двамата съпрузи, принадлежи на длъжника (запор) (§ 1362 BGB във връзка с § 739 ZPO [Граждански процесуален кодекс]). Тази презумпция не се прилага за вещи, приписани за изключителна лична употреба на един от съпрузите.