5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Тъй като, в случая на общността от нараснали печалби като законов режим на имуществени отношения, съществуват съвместно отделни типове вещи, в случай на развод няма да настъпи преразпределение на имуществото. От друга страна, нарасналите печалби са изравнени (вж. точка 5.3); при изключителни случаи приписването на конкретни предмети към един от съпрузите като компенсация спрямо иска за изравняване ( § 1383 BGB).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

  • 1. Съгласно режима на общност от нараснали печалби, всеки съпруг ще бъде отговорен за своите собствени задължения. Въпреки това, в случай на развод, задълженията на дадения съпруг ще бъдат взети под внимание при изчисляване на придобитото имущество. Задълженията трябва да бъдат приспаднати от извлечението относно крайното имущество на съпруга и следователно могат да доведат до негативна стойност на това извлечение за крайно имущество ( § 1375 ал. 1 BGB). По този начин, при изравняването на нарасналите печалби, даден съпруг може да бъде задължен да компенсира другия съпруг за неговите или нейните задължения. Всеки иск за изравняване обаче винаги е ограничен до стойността на наличното имущество на съпруга, задължен да изравни своя излишък от нарасналите печалби (вж. точка 5.3).
  • 2. Съгласно режима на имуществени отношения при имуществената разделност, няма условие за изравняване на нарасналите печалби, като се вземат предвид предварително съществуващите задължения.
  • 3. Съгласно режима на съвместна собственост, може да се предяви иск за задължение само спрямо съвместното имущество на съпрузите („общи вещи“), ако и двамата съпрузи са задлъжнели съвместно или един от съпрузите може да обвърже другия въз основа на възникналите задължения по време на управлението на тяхното съвместни имущество (§ 1438). Само даденият съпруг, който управлява съвместното имущество, може винаги да бъде държан лично отговорен ( § 1437 ал. 2 BGB [Немски граждански кодекс]). Когато споразумението за имуществената общност достигне своя край, възникналите задължения по отношение на съвместното имущество трябва да бъдат приспаднати, за да се раздели останалият излишък на два равни дяла за двамата съпрузи ( § 1476 ал. 1 BGB).

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

  • 1. Съгласно режима на имуществени отношения на общността от нараснали печалби, нарасналите печалби, придобити от съпрузите по време на брака, се изравняват, ако общността от нараснали печалби бъде прекратена (§ 1363 ал. 2 BGB). В резултат на това, даденият съпруг, чиито индивидуални печалби, нараснали по време на брака, надвишават печалбите на другия съпруг, е задължен да заплати половината от излишъка на другия съпруг ( § 1378 BGB). Индивидуалната печалба се изчислява чрез приспадане на първоначалното имущество от крайното имущество. Изравняването, за което може да бъде предявен иск от един от съпрузите, е ограничено до наличното имущество на този съпруг след приспадане на задълженията.
  • 2. Съгласно режима за разделяне на имущество, няма изравняване на нарасналите печалби.
  • 3. Съвместното имущество трябва да бъде „ликвидирано“. По време на тази ликвидация, съпрузите трябва да се споразумеят за преразпределението на своето съвместно имущество.