6 Какви са последствията при смърт?

Първо се определя законният дял на съпруга в съответствие с принципите на закона за наследството по отношение на наследниците на починалия. Ако починалият остави деца или внуци, законният дял на преживелия съпруг се свежда до една четвърт от имуществото ( § 1931 ал. 1 BGB). Ако починалият не остави деца или внуци, неговите или нейните родители и братя и сестри, точно колкото и преживелия съпруг, са законни наследници ( § 1925 BGB). В този случай, законният дял на преживелия съпруг се увеличава до половината (§ 1931 ал. 1 BGB). Само ако починалият не остави родители, братя и сестри, племенници или баби и дядовци, съпругът ще получи цялото имущество ( § 1931 ал. 2 BGB ).

Режимът на имуществени отношения може да повлияе на реалния дял на дадения съпруг на втори етап:

  • Съгласно общността от нараснали печалби, искът за изравняване на потенциална увеличена стойност на преживелия съпруг се удовлетворява чрез увеличаване на неговия или нейния законен дял с една четвърт от имуществото ( § 1371 ал. 1 BGB). Например, преживелият съпруг ще получи половината от имуществото, ако починалият остави деца или внуци.
  • Съгласно режима на имуществена разделност, съпругът ще получи само законния дял. Въпреки това, ако преживелият съпруг наследи заедно с дете/двама внуци на починалия, законовият дял ще бъде увеличен до половината/една трета от имуществото ( § 1931 ал. 4 BGB).
  • Ако, съгласно режима на съвместна собственост, бракът е унищожен поради смъртта на един от съпрузите, делът в съвместното имущество на преживелия съпруг е част от имуществото. Наследяването на преживелия съпруг се провежда съгласно общите разпоредби ( § 1482 BGB).

Съпрузите могат да изберат алтернативни уговорки за наследяване след смърт и да се договорят за взаимни разпоредби под формата на (съвместни) завещания или договори за наследство. След смъртта на един от съпрузите, новото завещание на преживелия съпруг не може да се разпорежда с имуществото по начин, който е в нарушение на разпоредбите в съвместното завещание или договора за наследство, ако тези разпоредби са посочени като взаимно обвързващи от съпрузите (новото завещание на преживелия съпруг, например, не може да се разпорежда с имуществото на съпрузите в ущърб на общите наследници, които са били посочени задължително като наследници на цялото имущество, след смъртта на неговия/нейния партньор, вж. § 2269 BGB).