2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Съществуват две системи, уреждащи семейното имущество на съпрузите:

Системата за имуществена разделност/участие в придобиването (чл. 1397-1402 от ГГК):

Тази система се прилага, ако съпрузите не са сключили договор. Системата за имуществена разделност/участие в придобиване (чл. 1397 от ГГК) установява правило, при което индивидуалното имущество на съпрузите остава незасегнато от брака. Имуществото, което съпрузите са притежавали преди брака и което те придобият след него, продължава да представлява тяхното отделно имущество и те са самостоятелно отговорни за своите собствени задължения, свързани с тяхното отделно имущество. В случай на унищожаване на брака обаче, всеки съпруг има право да участва в нарастването на имуществото на другия съпруг, което е възникнало след сключването на брака, ако той/тя е допринесъл/допринесла за това нарастване (вж. точка 5.1.).

Система на имуществена общност (чл. 1403-1415 от ГГК):

Системата на имуществена общност, която не е повсеместно разпространена, означава, че съпрузите избират да установят имуществена общност с равни дялове в имуществото на всеки, но без право всеки от съпрузите да се разпорежда с този дял от имуществото.

Вещи, обхванати от системата на имуществена общност (чл. 1405 от ГГК):

В случай че договорът не съдържа клауза относно обхвата на системата на имуществена общност, този режим ще обхваща всички вещи, които всеки от съпрузите придобие срещу заплащане по време на брака, отделно от дохода, произтекъл от имуществото, което този съпруг е притежавал преди брака. Общото имущество не включва никое от следните, дори ако са придобити срещу заплащане: 1. вещите на всеки от съпрузите, предназначени конкретно за лична употреба или за осъществяване на неговата/нейната професия и съответните принадлежности, 2. искове, посочени в членове 464 и 465 от ГГК (искове, които поради своето естество са тясно свързани с едно лице, така че те не могат да бъдат делегирани или отделени от лицето, или искове, за които е било договорено да не бъдат предмет на делегиране) и 3. права върху интелектуална собственост.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Приема се, че дадена вещ е част от съвместното имущество, ако не е доказано друго.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите не са задължени да направят опис на вещите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

  • Съгласно системата за имуществена разделност/участие в придобиване, всеки съпруг е отговорен за управлението и разпореждането със своето собствено имущество. Въпреки това един от съпрузите може да предостави на другия съпруг правата да управлява неговото индивидуално имущество, без подотчетност или задължение да предава дохода, произтичащ от управлението на това имущество, където не е договорено противното. Подобен доход се разглежда като част от задължението за допринасяне за посрещане на нуждите на семейството (чл. 1399 от ГГК).
  • Съгласно системата на имуществена общност, въпросът кой ще управлява общото имущество и кой има правото да разполага с него, е предмет на договаряне между съпрузите, както и въпросът дали трябва да има право на съгласие, в случай че е договорено един от съпрузите да управлява вещите.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

По принцип и при двете системи правните сделки, сключени от един от съпрузите, са обвързващи единствено за този съпруг. Въпреки това в случай на режим на имуществена общност, за задължения, възникнали за един от съпрузите по време на брака, които са свързани с управлението на съвместното имущество и с нуждите на семейството, незадлъжнелият съпруг е също отговорен (вж. точка 2.6., буква б)).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

  • Съгласно системата за имуществена разделност/участие в придобиване единствено съпругът, за когото са възникнали задълженията по време на брака, е отговорен за тях. Кредиторите могат да удовлетворят своите искове единствено посредством личното имущество на задлъжнелия съпруг.
  • Съгласно режима на имуществена общност, отговорността за задължения, настъпили по време на брака, които са свързани с управлението на съвместното имущество и с нуждите на семейството, принадлежи на задлъжнелия съпруг, а кредиторите могат да удовлетворят своите искове от неговото/нейното лично имущество и съвместното имущество (и, ако това имущество не е достатъчно, от личното имущество на незадлъжнелия съпруг, в размер до половината от стойността на техния иск, чл. 1410 от ГГК). В случай на лични задължения и задължения, които не са свързани с правата на задлъжнелия съпруг относно управлението на съвместното имущество, кредиторите могат да удовлетворят своите искове чрез личното имущество на задлъжнелия съпруг, и само ако това имущество не е достатъчно, те могат да удовлетворят своите искове чрез съвместното имущество, но дори тогава единствено в размер до половината от неговата стойност (чл. 1408-1409 от ГГК).