3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да уредят режима за своето имущество чрез договор, в който те избират да бъде приложим режимът на имуществена общност, при условие че разпоредбите на задължителното законодателство не са нарушени от подобен договор. В този договор съпрузите могат да уредят подробности, свързани с размера на съвместното имущество, как то да бъде управлявано, кога изтича и т.н. Този договор не може да се отнася до обичаи, закони, които не са в сила, или чуждестранни закони.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Формалните изисквания за приемане на режима за имуществена общност са: а) договорът трябва да има форма на автентичен акт и б) той трябва да бъде вписан в специфичния публичен регистър, специално поддържан за тази цел (чл. 1403(2) от ГГК). Съпрузите, заинтересовани в подготвянето на подобен договор, трябва да се свържат с нотариус, който да го състави.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Този договор може да бъде сключен преди или след брака и влиза в сила, когато бъде вписан в специфичния публичен регистър.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат свободно да изменят съществуващия договор при условията, посочени в точка 3.2.