4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Член 1403(2) от ГГК налага договорът да бъде вписан в специфичен публичен регистър, за да бъде обвързващ и по отношение на трети лица.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Автентичният акт, в който съпрузите са избрали режима на имуществена общност, се вписва в регистъра, заедно с всички свързани аспекти, като например имена, обхват на режима за на имуществената общност и данни относно неговото прекратяване.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всяко лице със законен интерес може да осъществи достъп до публичния регистър, съдържащ горепосочените регистрации.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Договорът влиза в сила и може да бъде противопоставим на трети лица, след като е вписан в специфичния публичен регистър (чл. 1403 от ГГК).