5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

  • Ако важи системата за имуществена разделност/участие в придобиване и бракът е унищожен, съпругът има право да участва в нарастването на имуществото на другия съпруг, което е настъпило след сключването на брака, ако той/тя е допринесъл за това нарастване. Приема се приносът да бъде стойност до една трета от нарастването, освен ако не е доказано друго. Същото се прилага в случай на раздяла на съпрузите за повече от три години. Придобитото от даден съпруг чрез дарение, завещание или наследство не се разглежда като част от натрупването на неговото/нейното имущество (чл. 1400 от ГГК).
  • Ако е избрана системата за имуществена общност, след развода следва прекратяването на имуществения режим и, ако общите вещи са запазени, подялба на съвместното имущество. Освен ако не съществува друго споразумение за обратното, подялбата на съвместното имущество ще бъде уредена съгласно разпоредбите при прекратяване на правната общност и разпределянето на притежаваните съвместно вещи в съответствие с членове 795 и последващите. ГГК и разпоредбите в Гръцкия граждански процесуален кодекс относно разпределянето на съвместно притежаваните вещи. Съвместното имущество се разпределя чрез договор или, в случай на несъгласие, от съдилищата (чл. 1414, 798-799 от ГГК). Всеки съпруг има право да получи половината от съвместното имущество. Този иск за подялба не предявява право на давност.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

  • Съгласно системата за имуществена общност/участие в придобиване, задлъжнелият съпруг остава отговорен за съществуващите задължения след развода. Той/тя е отговорен за тези задължения със своето лично имущество.
  • Също така съгласно системата за имуществена общност, задлъжнелият съпруг остава отговорен за съществуващите задължения след развода. Въпреки това в случай на задължения, възникнали за задлъжнелия съпруг по време на брака, които са свързани с управлението на съвместното имущество и с нуждите на семейството, вещните права на кредиторите върху съвместните вещи не са засегнати от разпределянето на съвместното имущество, което следва след прекратяване на системата на имуществена общност (чл. 803 от ГГК).

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Не съществува задължителен иск за изравнително плащане. Въпреки това има възможност за внасяне на подобен иск посредством разпоредбите, свързани с необосновано обогатяване.