6 Какви са последствията при смърт?

  • Съгласно системата за имуществена разделност/участие в придобиване, преживелият съпруг наследява поне част от имуществото на починалия съпруг или въз основа на разпоредбите в завещанието, или въз основа на разпоредбите, свързани със случаите с липса на завещание. Съгласно разпоредбите за случаите с липса на завещание, съпругът получава една четвърт от имуществото, в случай че има деца. Ако няма деца, той/тя наследява половината от имуществото, заедно с братята и сестрите на починалия или техните деца и родителите на починалия, или в тяхно отсъствие – бабите и дядовците, чичовците и братовчедите от първа линия. Ако няма други родствени връзки, той/тя наследява цялото имущество (чл. 1820-1821 от ГГК). Въпреки че починалият е оставил своето завещание, преживелият съпруг има право на своя законен дял от имуществото, което възлиза на половината от незавещания дял, съответен за него/нея.
  • Съгласно системата на имуществена общност, в случай на смърт на един от съпрузите, режимът се прекратява и преживелият съпруг получава своя дял от съвместното имущество. Освен това, той/тя наследява част от дела на починалия съпруг от съвместното имущество и личното имущество на последния в съответствие или с разпоредбите на завещанието, или в съответствие с разпоредбите, свързани със случаите на липса на завещание, по начина, посочен по-горе. За да може преживелият съпруг да наследи съгласно горепосоченото, починалият съпруг не трябва да е внесъл молба за развод с другия съпруг преди своята смърт (чл. 1822 от ГГК).