8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Закон 3719/2008 внася идеята за „споразумение за свободно съжителство“, което може да бъде сключено само от пълнолетни хетеросексуални лица. Членове 1 до 13 постановяват условията и формалностите за съставяне и прекратяване на подобно споразумение за свободно съжителство и също така урежда имуществените отношения на партньорите и въпросите, свързани с издръжка и родителски грижи, и предвижда правата за наследство, произтичащи от подобно споразумение. Подобни споразумения трябва да бъдат съставени във формата на автентични актове.

Член 6 от този закон конкретно представя следните възможности:

  • Ако партньорите не включат някакво конкретно разпоредба в споразумението за свободно съжителство по времето, когато споразумението е в сила, те подлежат на режима на имуществена разделност както за вещи, придобити преди споразумението, така и за вещи, придобити след това през времето, когато споразумението е в сила, или
  • партньорите могат да посочат в споразумението за свободно съжителство, че всички вещи, които са придобити в бъдеще по времето, през което споразумението е в сила, ще принадлежат на двамата в равни дялове, или
  • партньорите могат да посочат в споразумението че, ако споразумението бъде прекратено, всяка страна ще внесе иск срещу другата за вещите, придобити по времето, през което споразумението е в сила, ако той/тя е допринесъл/допринесла за тяхното придобиване. Този иск не може да възникне за наследниците на бенефициента, нито да бъде присъден или наследен от тях, но може да се предяви спрямо наследниците на лицето, което поема задължението. Искът ще бъде недопустим две години след прекратяването на споразумението.

    Доколкото са засегнати правата за наследство на преживелия съпруг, или на база на липса на завещание и воля, член 11 (разпоредба на задължителното право) постановява, че:

    • В случаите, когато споразумението за свободно партньорство се прекратява поради смъртта на единия партньор, преживелият партньор ще право да наследи незавещано имущество, възлизащо на една шеста от имуществото, ако има деца, на една трета, ако има наследници от друга линия, и на цялото имущество, ако няма роднини на починалия, които могат да бъдат посочени като наследници при липса на завещание.
    • Въпреки посоченото от починалия в неговото завещание, преживелият партньор ще има право на своя законен дял от имуществото, което възлиза на половината от незавещания дял, съответен за него/нея.
  • Не съществуват разпоредби, уреждащи имуществените права на нерегистрирани съжителства.