2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Освен ако техният брачен договор не предвижда друго, след брака съпрузите подлежат на режима на съпружеска имуществена общност, който е действал по време на техния съвместен семеен живот (законов режим на съпружеска имуществена общност). При встъпване в брак, законовият режим на съпружеска имуществена общност произвежда и обратно действие за времето от живота на съпрузите, предхождащо брака.

(Чл. 4:34 (2) и чл. 4:35 (1) от Закон V от 2013 г. за Гражданския кодекс [наричан по-долу: Граждански кодекс])

Всички активи, придобити съвместно или индивидуално от съпрузите по време на съпружеската имуществена общност, формират част от общото имущество на съпрузите, като се изключват активите, принадлежащи към личното имущество на някой от съпрузите (вж. по-долу). Печалбите от индивидуални активи също формират част от общото имущество, ако тези печалби са получени по време на съвместния семеен живот. Всички административни разходи или разходи по поддръжка и налози за тези активи се приспадат от печалбите.

(Чл. 4:37(1) и (3-4) от Гражданския кодекс)

Личните активи на всеки съпруг обхващат:

  • активи, придобити преди началото на съпружеската имуществена общност;
  • активи, наследени или получени като дарение и активи, получени безвъзмездно по време на съпружеската имуществена общност;
  • права на съпруга като носител на интелектуална собственост, с изключение на авторските и лицензионните възнаграждения, дължими по време на съпружеската имуществена общност;
  • каквито и да са обезщетения, получени за телесна повреда;
  • активи за лична употреба с обичайна стойност;
  • активи, заместващи лични активи, както и всичко ценно, придобито за тези активи.

Ако даден актив замени актив с обичайна стойност, който е бил лично имущество на един от съпрузите и който е бил използван по време на съвместния ежедневен живот на съпрузите, новият актив става част от общото имущество след 5 години съвместен семеен живот.

(Чл. 4:38 (1-3) от Гражданския кодекс)

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Активите, принадлежащи на съпрузите по време на семейната имуществена общност, се считат за част от общата собственост на съпрузите, освен ако не е предвидено друго в Гражданския кодекс или ако не е доказано, че те спадат към личната собственост на единия от съпрузите.

Освен това, ако дадено задължение – свързано с общата собственост или с личната собственост на един от съпрузите – е погасено по време на съществуването на съпружеската имуществена общност, следва да се счита, че то е погасено от общото имущество, освен ако не се докаже противното. Ако стойността на общата или личната собственост се повиши докато съпружеската имуществена общност е в сила, то следва да се презумира, че източникът на добавената стойност (напр. чрез инвестиции, обновяване или поддръжка) произтича от съпружеската общност, освен ако не се докаже противното.

(Чл. 4:40 (1-2) от Гражданския кодекс)

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съгласно унгарското законодателство от съпрузите не се изисква да съставят опис на активите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Всеки от съпрузите може да използва активите, спадащи към съпружеската общност, съобразно тяхното предназначение. Никой от съпрузите не следва да упражнява това си право, ако накърнява правата и законните интереси на другия съпруг. Двамата съпрузи заедно имат право да управляват активите на своята обща собственост.

Всеки от съпрузите може да поиска разрешение от другия съпруг за дейности, които са необходими за защита и поддържане на тяхното общо имущество. Всеки от съпрузите може да предприеме спешни мерки за защита на активите, без съгласието на другия съпруг. Другият съпруг обаче трябва да бъде уведомен веднага за това.

(Чл. 4:42(1-2) от Гражданския кодекс)

За използването и управлението на активите, спадащи към общата собственост, се прилагат специални разпоредби, които обслужват обаче упражняването на професията или частната предприемаческа дейност на единия от съпрузите. Унгарското законодателство предвижда и специални разпоредби по отношение упражняването на права по членство или акционерни права, ако съпругът е член или акционер в едноличен търговец, кооперация или търговско дружество.

(Чл. 4:43 (1-2) от Гражданския кодекс)

По време на съпружеската общност съпрузите имат възможност да извършват заедно или в зависимост от съгласието на другия съпруг всякакви разпоредителни действия, свързани с тяхната съпружеска имуществена общност. Що се отнася до споразумение, сключено от единия от съпрузите по време на съпружеската общност, не се прилагат никакви формални изисквания към съгласието на другия съпруг.

(Чл. 4:45 от Гражданския кодекс)

За всеки договор с материален интерес, сключен от съпруг по време на съпружеската общност, се предполага – освен ако не е предвидено друго в Гражданския кодекс – че е сключен със съгласието на другия съпруг, ако договарящото трето лице е знаело или е трябвало да знае, че другият съпруг не е дал предварително неговото/нейното съгласие за договора. Ако съпругът, сключил договор, насочен към задоволяване на неговите/нейните ежедневни нужди или в рамките на упражняването на неговата/нейната професия или дейност, другият съпруг може да се позовава на липсата на своето съгласие само ако лицето изрично е изразило пред договарящото трето лице своите възражения преди сключването на договора.

(Чл. 4:46 от Гражданския кодекс)

Никой от съпрузите няма право без съгласието на другия съпруг да се разпорежда с недвижими имоти, които служат като семейно жилище, което е обща собственост на съпрузите по време на съпружеската общност или в периода между прекратяването на брака и разделянето на съпружеската имуществена общност. В този случай съгласието на другия съпруг не може да се презумира.

(Чл. 4:48 от Гражданския кодекс)

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Когато съпруг сключи договор, в който е включена съпружеска имуществена общност, той/тя следва да покрие всички задължения, произтичащи от или във връзка с този договор от своето лично имущество и от неговия/нейния дял в съпружеската общност.

Когато съпруг не е участвал в сключването на договор, който другият съпруг е сключил с неговото/нейното съгласие, неучастващият съпруг е отговорен спрямо трети страни само с неговия/нейния дял от съпружеската имуществена общност.

(Чл. 4:49 от Гражданския кодекс)

Когато съпруг не е дал съгласие за договор, сключен от другия съпруг по отношение на съпружеската имуществена общност, и съгласието не може да се презумира или презумпцията е оборена, съпругът няма да носи отговорност за каквито и да са задължения, произтичащи от или във връзка с този договор. Договор, сключен без съгласието на съпруга, няма да произвежда действие спрямо него/нея, ако приобретателят е действал недобросъвестно или неоснователно се е обогатил от договора. Ако другият съпруг е сключил договора със свой роднина, се презумира недобросъвестност и неоснователно обогатяване.

(Чл. 4:50 от Гражданския кодекс)

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Съпружеската общност на съпрузите включва тежестите върху общите им активи и те заедно погасяват задълженията, произтичащи от или във връзка със задълженията, предприети от единия от съпрузите по време на съпружеската имуществена общност. Съпружеската общност не включва активите, тежестите и задълженията, които се третират като лична собственост на единия от съпрузите. (

Чл. 4:37 (2) и (4) от Гражданския кодекс)

Отделно от законовите задължения за поддръжка, всяко задължение, произтичащо от или във връзка с действие, извършено преди началото на съвместния семеен живот, се счита, че е за сметка на отделната лична собственост. Отделното лично имущество включва тежестите върху активи, които са част от отделното лично имущество и лихвите по дълговете се третират като отделен личен пасив.

Отделното лично имущество включва всички задължения, поети по време на съвместния семеен живот:

  • които са свързани с придобиването или поддържането на отделно лично имущество, с изключение на разходите, свързани с приходите от такова отделно лично имущество и с поддържането на активи, които се използват или употребяват от съпрузите заедно;
  • които са свързани с разпоредителни действия на съпруга с неговото/нейното отделно лично имущество;
  • от единия съпруг безвъзмездно върху съпружеското имущество, без съгласието на другия съпруг; и
  • които са в резултат на каквото и да е незаконно и умишлено деяние или груба небрежност от страна на съпруга, ако задължението надхвърля обогатяването на другия съпруг.

Дори и дадено задължение да се отнася за отделното лично имущество на съпруга, по отношение на трети страни другият съпруг също е отговорен по него.

(Чл. 4:39 (1-4) от Гражданския кодекс)

Разходите за поддръжка и управление на активите на съпружеската имуществена общност, разходите за поддръжка на общото домакинство и разходите за издръжка и отглеждане на общите деца на съпрузите трябва да се покриват предимно от съпружеската имуществена общност. Ако съпружеската имуществена общност е недостатъчна за покриване на тези разходи и разноски, те се покриват пропорционално от отделното лично имущество. Ако само единият от съпрузите има отделно лично имущество, средствата, необходими за покриване на незаплатени разходи, се предоставят от този съпруг.

(Чл. 4:44 от Гражданския кодекс)