4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Да, Националният регистър на брачните и партньорските договори (наричан по-долу Регистър) съществува от 15 март 2014 г.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Регистърът съдържа следните данни:

  • че има действащ договор;
  • първото име, фамилното име (също и моминското име) и датата и мястото на раждане на страните по договора, както и първите имена на техните майки и моминските им фамилии;
  • идентификационния номер и датата на официалния (автентичния) документ/датата на частния документ, приподписан от адвокат, който включва договора;
  • името и седалището на нотариуса, идентификационния номер и датата на регистрацията;
  • в случай на прекратяване на договора – факта на прекратяване, наименованието и седалището на регистриралия го нотариус, идентификационния номер и датата на регистрация.

(Чл. 36/K от Закон XLV от 2008 г. относно някои неподлежащи на оспорване нотариални производства)

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всеки, който има правен интерес, има право да поиска информация за съществуването на договора и да поиска извлечение от съответната информация за собствени цели. Искането – за което следва да се заплати такса – може да се подаде от всеки унгарски нотариус. Нотариусът може да предостави информацията относно наличието на договор, ако заинтересованото лице му предостави данните (вж. точка 4.2.) на една от договарящите страни и ако същото лице е удостоверило своя правен интерес.

При поискване, нотариусът издава удостоверение за наличието или липсата на договор в регистъра. Информация за съдържанието на договора може да бъде предоставена само след писменото съгласие на една от договарящите се страни. Този вид искане може да бъде отправено към нотариуса, който е регистрирал съществуването на договора или негова промяна, заличаване или прекратяване. Компетентният нотариус по производство по наследство отправя запитване до Регистъра в електронна форма, за да проучи дали починалият е бил договаряща страна по брачен договор. Ако случаят е такъв, нотариусът изисква предаването на договора.

(Чл. 36/K (3-5) и (10) от Закон XLV от 2008 г. относно някои неподлежащи на оспорване нотариални производства)

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Брачен договор може да се счита, че произвежда действие спрямо трети лица, ако договорът е вписан в регистъра или ако съпрузите са в състояние да докажат, че третото лице е знаело или е трябвало да знае, че такъв договор съществува, включително и съдържанието му.

(Чл. 4:65 (2) от Гражданския кодекс)

Освен ако не е доказано противното, Регистърът удостоверява истинността на съдържащото се в договора.

(Чл. 36/H (4) от Закон XLV от 2008 г. относно някои неподлежащи на оспорване нотариални производства)